آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سرخس افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8,717,355 298,489,812,614 Rls. 10,807,298 $
2 12 1393 سرخس افغانستان 27101910 روغن موتور 20,820 554,952,155 Rls. 21,733 $
مجموع کل
299,044,764,769 ريال
مجموع کل
10,829,031 دلار
[1]