آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سرخس تاجيکستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 26,583,356 37,581,693,252 Rls. 1,425,432 $
2 12 1393 سرخس تاجيکستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 223,332 19,302,869,164 Rls. 726,048 $
3 12 1393 سرخس تاجيکستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 1,821,819 14,407,895,994 Rls. 546,650 $
4 12 1393 سرخس تاجيکستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 140,177 14,335,540,129 Rls. 533,526 $
5 12 1393 سرخس تاجيکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 351,447 12,637,930,976 Rls. 465,397 $
6 12 1393 سرخس تاجيکستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 145,101 11,849,242,842 Rls. 435,661 $
7 12 1393 سرخس تاجيکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 103,974 8,438,758,740 Rls. 311,922 $
8 12 1393 سرخس تاجيکستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 92,724 7,109,445,949 Rls. 265,554 $
9 12 1393 سرخس تاجيکستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 388,960 6,472,415,214 Rls. 252,824 $
10 12 1393 سرخس تاجيکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 81,660 5,950,288,507 Rls. 221,519 $
11 12 1393 سرخس تاجيکستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 124,936 5,327,191,672 Rls. 197,040 $
12 12 1393 سرخس تاجيکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 63,210 5,071,328,576 Rls. 189,632 $
13 12 1393 سرخس تاجيکستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 62,859 5,008,879,344 Rls. 188,577 $
14 12 1393 سرخس تاجيکستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 59,212 4,902,766,572 Rls. 177,636 $
15 12 1393 سرخس تاجيکستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 57,947 4,597,252,992 Rls. 173,829 $
16 12 1393 سرخس تاجيکستان 54049090 سايرتك رشته هاي سنتتيك 67 دسي تكس يا بيشتر باستثناي نوار براي توليد چمن مصنوعي با عرض كمتر از 5 ميلي متر غير مذكور 54,581 4,578,254,280 Rls. 163,743 $
17 12 1393 سرخس تاجيکستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 53,827 4,341,600,963 Rls. 161,500 $
18 12 1393 سرخس تاجيکستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 241,320 4,120,786,509 Rls. 156,965 $
19 12 1393 سرخس تاجيکستان 70193910 پشم شيشه 102,406 3,295,672,700 Rls. 123,749 $
20 12 1393 سرخس تاجيکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 36,288 2,963,935,647 Rls. 108,864 $
21 12 1393 سرخس تاجيکستان 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 75,196 2,959,880,466 Rls. 112,713 $
22 12 1393 سرخس تاجيکستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 33,411 2,777,356,197 Rls. 100,233 $
23 12 1393 سرخس تاجيکستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 62,068 2,490,677,039 Rls. 93,108 $
24 12 1393 سرخس تاجيکستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 39,431 2,468,201,759 Rls. 91,791 $
25 12 1393 سرخس تاجيکستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 26,785 2,435,486,544 Rls. 89,768 $
26 12 1393 سرخس تاجيکستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 30,275 2,420,667,900 Rls. 90,825 $
27 12 1393 سرخس تاجيکستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 26,355 2,252,867,568 Rls. 84,336 $
28 12 1393 سرخس تاجيکستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 16,708 2,247,434,665 Rls. 83,543 $
29 12 1393 سرخس تاجيکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 120,130 2,221,179,674 Rls. 84,091 $
30 12 1393 سرخس تاجيکستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 47,904 2,117,652,334 Rls. 76,646 $
31 12 1393 سرخس تاجيکستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 23,308 2,003,240,512 Rls. 74,764 $
32 12 1393 سرخس تاجيکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 32,432 1,932,234,102 Rls. 72,112 $
33 12 1393 سرخس تاجيکستان 56072100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو. 23,790 1,902,153,240 Rls. 71,370 $
34 12 1393 سرخس تاجيکستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 20,371 1,700,307,717 Rls. 61,113 $
35 12 1393 سرخس تاجيکستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 32,169 1,663,243,185 Rls. 62,034 $
36 12 1393 سرخس تاجيکستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 20,863 1,657,247,778 Rls. 62,589 $
37 12 1393 سرخس تاجيکستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 18,663 1,616,521,750 Rls. 61,331 $
38 12 1393 سرخس تاجيکستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 41,190 1,581,387,075 Rls. 61,785 $
39 12 1393 سرخس تاجيکستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 33,760 1,342,215,870 Rls. 50,640 $
40 12 1393 سرخس تاجيکستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 117,191 1,197,388,595 Rls. 46,875 $
41 12 1393 سرخس تاجيکستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 14,937 1,194,388,863 Rls. 44,811 $
42 12 1393 سرخس تاجيکستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 48,130 1,091,274,250 Rls. 40,910 $
43 12 1393 سرخس تاجيکستان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 17,000 953,654,100 Rls. 35,700 $
44 12 1393 سرخس تاجيکستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ . 51,740 927,361,890 Rls. 36,218 $
45 12 1393 سرخس تاجيکستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 8,073 872,353,227 Rls. 31,719 $
46 12 1393 سرخس تاجيکستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 8,220 863,165,760 Rls. 32,880 $
47 12 1393 سرخس تاجيکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 94,400 761,244,800 Rls. 28,859 $
48 12 1393 سرخس تاجيکستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 58,197 756,729,880 Rls. 28,360 $
49 12 1393 سرخس تاجيکستان 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 9,600 756,057,600 Rls. 28,800 $
50 12 1393 سرخس تاجيکستان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 50,225 697,350,017 Rls. 26,117 $
51 12 1393 سرخس تاجيکستان 27101910 روغن موتور 22,512 691,505,464 Rls. 25,636 $
52 12 1393 سرخس تاجيکستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 296,599 675,922,191 Rls. 25,298 $
53 12 1393 سرخس تاجيکستان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 4,930 659,214,950 Rls. 24,650 $
54 12 1393 سرخس تاجيکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,505 579,350,266 Rls. 21,751 $
55 12 1393 سرخس تاجيکستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 2,615 558,041,000 Rls. 20,920 $
56 12 1393 سرخس تاجيکستان 48030010 کاغذبه شکل ورق برا ي تهيه دستمال کاغذي. کاغذ توا لت وسايرمصارف خانگي 6,982 551,258,987 Rls. 20,000 $
57 12 1393 سرخس تاجيکستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 6,569 545,501,475 Rls. 20,457 $
58 12 1393 سرخس تاجيکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 61,350 464,127,600 Rls. 17,400 $
59 12 1393 سرخس تاجيکستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 6,818 420,877,518 Rls. 15,462 $
60 12 1393 سرخس تاجيکستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 4,832 386,920,272 Rls. 14,496 $
61 12 1393 سرخس تاجيکستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 10,250 369,461,737 Rls. 13,837 $
62 12 1393 سرخس تاجيکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,633 361,076,452 Rls. 13,501 $
63 12 1393 سرخس تاجيکستان 34012030 صابون چيپس 22,187 347,101,432 Rls. 12,868 $
64 12 1393 سرخس تاجيکستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 1,100 246,048,000 Rls. 8,800 $
65 12 1393 سرخس تاجيکستان 07031000 پيازوموسير 23,710 241,851,484 Rls. 9,484 $
66 12 1393 سرخس تاجيکستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 3,000 229,617,000 Rls. 9,000 $
67 12 1393 سرخس تاجيکستان 08105000 کيوي, تازه 20,385 229,571,776 Rls. 8,561 $
68 12 1393 سرخس تاجيکستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 4,500 216,067,500 Rls. 8,100 $
69 12 1393 سرخس تاجيکستان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 48,662 188,275,248 Rls. 7,056 $
70 12 1393 سرخس تاجيکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 195,000 174,037,500 Rls. 6,825 $
71 12 1393 سرخس تاجيکستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 976 156,202,944 Rls. 5,861 $
72 12 1393 سرخس تاجيکستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,695 137,996,730 Rls. 5,085 $
73 12 1393 سرخس تاجيکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 1,360 84,327,480 Rls. 3,060 $
74 12 1393 سرخس تاجيکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,345 78,954,997 Rls. 2,959 $
75 12 1393 سرخس تاجيکستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 9,594 55,384,779 Rls. 2,166 $
76 12 1393 سرخس تاجيکستان 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 1,325 42,739,200 Rls. 1,590 $
77 12 1393 سرخس تاجيکستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 640 29,347,712 Rls. 1,088 $
78 12 1393 سرخس تاجيکستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 300 23,932,500 Rls. 900 $
79 12 1393 سرخس تاجيکستان 25202000 ک گچ 3,375 2,492,034 Rls. 94 $
مجموع کل
240,901,880,607 ريال
مجموع کل
9,019,012 دلار
[1]