آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سرخس ترکمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 392,315,865 558,249,646,532 Rls. 21,163,626 $
2 12 1393 سرخس ترکمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 3,315,786 258,852,223,326 Rls. 9,947,636 $
3 12 1393 سرخس ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 501,060 194,961,856,954 Rls. 7,304,528 $
4 12 1393 سرخس ترکمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 6,699,606 122,810,659,736 Rls. 4,608,097 $
5 12 1393 سرخس ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,667,814 82,318,386,399 Rls. 3,161,091 $
6 12 1393 سرخس ترکمنستان 07031000 پيازوموسير 6,457,633 68,125,976,159 Rls. 2,580,616 $
7 12 1393 سرخس ترکمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,134,390 65,432,534,692 Rls. 2,454,049 $
8 12 1393 سرخس ترکمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد فشرده نشده 95,267,804 25,261,984,548 Rls. 952,711 $
9 12 1393 سرخس ترکمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 580,354 16,442,849,293 Rls. 644,674 $
10 12 1393 سرخس ترکمنستان 27101910 روغن موتور 536,455 14,478,842,191 Rls. 550,580 $
11 12 1393 سرخس ترکمنستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 1,734,734 13,587,049,782 Rls. 520,357 $
12 12 1393 سرخس ترکمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 276,546 12,599,903,799 Rls. 480,022 $
13 12 1393 سرخس ترکمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 211,096 12,585,084,839 Rls. 471,987 $
14 12 1393 سرخس ترکمنستان 25202000 ک گچ 15,506,323 11,307,029,544 Rls. 434,339 $
15 12 1393 سرخس ترکمنستان 08081000 سيب , تازه 932,471 10,464,393,789 Rls. 391,604 $
16 12 1393 سرخس ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 106,500 8,292,041,943 Rls. 319,501 $
17 12 1393 سرخس ترکمنستان 01022110 گاو شيري 52,439 7,828,484,000 Rls. 285,600 $
18 12 1393 سرخس ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 659,469 6,375,486,580 Rls. 243,125 $
19 12 1393 سرخس ترکمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 76,034 6,285,615,842 Rls. 241,661 $
20 12 1393 سرخس ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 429,856 6,130,554,320 Rls. 240,290 $
21 12 1393 سرخس ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 272,799 5,992,204,186 Rls. 227,848 $
22 12 1393 سرخس ترکمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 62,371 5,840,076,820 Rls. 218,297 $
23 12 1393 سرخس ترکمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 2,149,542 5,762,560,629 Rls. 214,923 $
24 12 1393 سرخس ترکمنستان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 63,985 5,375,149,504 Rls. 204,752 $
25 12 1393 سرخس ترکمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 37,960 4,201,255,380 Rls. 159,432 $
26 12 1393 سرخس ترکمنستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 37,559 4,041,857,286 Rls. 152,709 $
27 12 1393 سرخس ترکمنستان 08109010 انار تازه 181,196 3,988,395,154 Rls. 148,575 $
28 12 1393 سرخس ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 75,145 3,441,785,832 Rls. 134,424 $
29 12 1393 سرخس ترکمنستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 478,210 3,162,896,784 Rls. 121,549 $
30 12 1393 سرخس ترکمنستان 68101930 ساير اشياء ساخته شده از بتون 328,870 2,749,295,160 Rls. 98,661 $
31 12 1393 سرخس ترکمنستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 17,850 2,728,418,000 Rls. 105,200 $
32 12 1393 سرخس ترکمنستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 125,000 2,648,071,691 Rls. 99,101 $
33 12 1393 سرخس ترکمنستان 62113300 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,090 2,545,216,920 Rls. 97,080 $
34 12 1393 سرخس ترکمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 32,837 2,535,275,736 Rls. 97,165 $
35 12 1393 سرخس ترکمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 426,372 2,395,398,358 Rls. 93,749 $
36 12 1393 سرخس ترکمنستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 5,482 2,184,156,225 Rls. 81,675 $
37 12 1393 سرخس ترکمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 27,803 2,132,132,853 Rls. 83,409 $
38 12 1393 سرخس ترکمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 25,260 2,017,740,875 Rls. 76,975 $
39 12 1393 سرخس ترکمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 98,606 1,999,770,427 Rls. 74,329 $
40 12 1393 سرخس ترکمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 10,452 1,844,694,284 Rls. 70,003 $
41 12 1393 سرخس ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 106,361 1,781,003,532 Rls. 69,135 $
42 12 1393 سرخس ترکمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 229,276 1,665,597,602 Rls. 63,643 $
43 12 1393 سرخس ترکمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 84,325 1,575,913,732 Rls. 57,543 $
44 12 1393 سرخس ترکمنستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 12,000 1,535,700,000 Rls. 60,000 $
45 12 1393 سرخس ترکمنستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 27,480 1,497,768,750 Rls. 56,233 $
46 12 1393 سرخس ترکمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 15,640 1,430,116,908 Rls. 51,612 $
47 12 1393 سرخس ترکمنستان 54082100 پارچه هاي تاروپودباف سفيدشده يانشده, دا را ي 85% يابيشتررشته ها يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 9,717 1,425,933,637 Rls. 53,451 $
48 12 1393 سرخس ترکمنستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 6,573 1,410,534,640 Rls. 53,276 $
49 12 1393 سرخس ترکمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 32,487 1,395,116,483 Rls. 51,979 $
50 12 1393 سرخس ترکمنستان 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 5,089,566 1,364,312,326 Rls. 50,899 $
51 12 1393 سرخس ترکمنستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 14,042 1,250,843,081 Rls. 49,004 $
52 12 1393 سرخس ترکمنستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,975 1,203,424,295 Rls. 44,933 $
53 12 1393 سرخس ترکمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 203,729 1,107,395,514 Rls. 42,789 $
54 12 1393 سرخس ترکمنستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 23,000 1,069,776,000 Rls. 41,400 $
55 12 1393 سرخس ترکمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 14,504 1,058,013,702 Rls. 39,002 $
56 12 1393 سرخس ترکمنستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 22,310 1,029,289,698 Rls. 40,158 $
57 12 1393 سرخس ترکمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 26,024 996,549,111 Rls. 38,991 $
58 12 1393 سرخس ترکمنستان 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 4,315 951,921,212 Rls. 36,279 $
59 12 1393 سرخس ترکمنستان 73229090 سايرگرم کننده هوا ياتوزيع کننده هاي هوا ي گرم باگرم کننده غيربرقي داراي يک بادزن ياموتور محرك يادم موتوري واجزاءوقطعات آنهااز آهن يافولاد 8,000 921,420,000 Rls. 36,000 $
60 12 1393 سرخس ترکمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 72,642 907,677,577 Rls. 33,407 $
61 12 1393 سرخس ترکمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 63,219 894,860,965 Rls. 32,661 $
62 12 1393 سرخس ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 28,370 881,819,292 Rls. 34,043 $
63 12 1393 سرخس ترکمنستان 08105000 کيوي, تازه 75,374 869,299,862 Rls. 32,170 $
64 12 1393 سرخس ترکمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 22,977 864,662,400 Rls. 32,168 $
65 12 1393 سرخس ترکمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 5,825 837,147,969 Rls. 32,035 $
66 12 1393 سرخس ترکمنستان 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 21,700 831,619,950 Rls. 32,550 $
67 12 1393 سرخس ترکمنستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 7,440 831,259,296 Rls. 31,248 $
68 12 1393 سرخس ترکمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 12,778 828,200,574 Rls. 30,053 $
69 12 1393 سرخس ترکمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 9,910 756,450,120 Rls. 29,730 $
70 12 1393 سرخس ترکمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 48,698 744,700,328 Rls. 29,202 $
71 12 1393 سرخس ترکمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 84,386 688,337,918 Rls. 26,841 $
72 12 1393 سرخس ترکمنستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 23,750 683,612,875 Rls. 26,125 $
73 12 1393 سرخس ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,739 658,175,486 Rls. 23,749 $
74 12 1393 سرخس ترکمنستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 6,400 655,488,000 Rls. 25,600 $
75 12 1393 سرخس ترکمنستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,304 648,555,600 Rls. 25,344 $
76 12 1393 سرخس ترکمنستان 72104100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600ميليمتريابيشتر,آبکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي 23,270 641,318,376 Rls. 25,132 $
77 12 1393 سرخس ترکمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 6,650 542,661,280 Rls. 21,280 $
78 12 1393 سرخس ترکمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 860 520,614,890 Rls. 19,330 $
79 12 1393 سرخس ترکمنستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 19,815 486,868,090 Rls. 19,022 $
80 12 1393 سرخس ترکمنستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 58,428 485,683,352 Rls. 17,579 $
81 12 1393 سرخس ترکمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 25,640 457,682,204 Rls. 17,948 $
82 12 1393 سرخس ترکمنستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 2,580 454,983,900 Rls. 17,520 $
83 12 1393 سرخس ترکمنستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 2,100 445,259,000 Rls. 17,000 $
84 12 1393 سرخس ترکمنستان 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 660 418,100,160 Rls. 15,288 $
85 12 1393 سرخس ترکمنستان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 46,800 386,914,320 Rls. 14,040 $
86 12 1393 سرخس ترکمنستان 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 116,929 370,813,225 Rls. 14,030 $
87 12 1393 سرخس ترکمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 20,210 349,772,272 Rls. 13,132 $
88 12 1393 سرخس ترکمنستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 2,000 336,000,414 Rls. 12,674 $
89 12 1393 سرخس ترکمنستان 28332200 سولفات هااز آلومينيم 24,540 327,289,980 Rls. 12,270 $
90 12 1393 سرخس ترکمنستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 3,504 314,144,870 Rls. 11,708 $
91 12 1393 سرخس ترکمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 3,610 289,301,790 Rls. 10,830 $
92 12 1393 سرخس ترکمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 24,520 283,480,192 Rls. 10,624 $
93 12 1393 سرخس ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 129,480 277,343,287 Rls. 10,387 $
94 12 1393 سرخس ترکمنستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,400 273,746,720 Rls. 10,720 $
95 12 1393 سرخس ترکمنستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 950 248,794,500 Rls. 9,500 $
96 12 1393 سرخس ترکمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 260,000 241,341,100 Rls. 9,100 $
97 12 1393 سرخس ترکمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 1,130 240,731,520 Rls. 9,040 $
98 12 1393 سرخس ترکمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 3,120 238,155,840 Rls. 9,360 $
99 12 1393 سرخس ترکمنستان 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 866,100 230,627,119 Rls. 8,660 $
100 12 1393 سرخس ترکمنستان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 7,500 230,355,000 Rls. 9,000 $
مجموع کل
1,616,321,438,209 ريال
مجموع کل
61,314,375 دلار