آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سرخس قزاقستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,901,969 87,617,223,854 Rls. 3,277,173 $
2 12 1393 سرخس قزاقستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 80,143 3,472,901,845 Rls. 133,189 $
3 12 1393 سرخس قزاقستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 41,000 2,409,512,600 Rls. 90,200 $
4 12 1393 سرخس قزاقستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 282,546 2,175,653,544 Rls. 84,713 $
5 12 1393 سرخس قزاقستان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 22,270 1,864,765,088 Rls. 71,264 $
6 12 1393 سرخس قزاقستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 13,548 1,111,196,122 Rls. 43,354 $
7 12 1393 سرخس قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,250 459,784,156 Rls. 17,212 $
8 12 1393 سرخس قزاقستان 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 1,360 325,226,633 Rls. 12,689 $
9 12 1393 سرخس قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 20,500 254,364,820 Rls. 9,430 $
10 12 1393 سرخس قزاقستان 70193910 پشم شيشه 3,760 251,102,200 Rls. 9,400 $
11 12 1393 سرخس قزاقستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 9,030 184,219,224 Rls. 7,224 $
12 12 1393 سرخس قزاقستان 28365000 کربنات کلسيم 48,725 104,127,274 Rls. 3,898 $
13 12 1393 سرخس قزاقستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 500 40,069,500 Rls. 1,500 $
14 12 1393 سرخس قزاقستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 300 26,219,334 Rls. 1,002 $
15 12 1393 سرخس قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 50 3,925,050 Rls. 150 $
مجموع کل
100,300,291,244 ريال
مجموع کل
3,762,397 دلار
[1]