آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سرو)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سرو ترکيه 04090000 عسل طبيعي 3,437,389 561,225,551,905 Rls. 21,058,438 $
2 12 1393 سرو ترکيه 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 14,243,131 309,208,798,979 Rls. 11,630,254 $
3 12 1393 سرو ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 2,717,184 250,653,699,441 Rls. 9,504,988 $
4 12 1393 سرو ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 5,122,538 136,086,580,763 Rls. 5,117,749 $
5 12 1393 سرو ترکيه 08105000 کيوي, تازه 11,112,719 126,248,168,771 Rls. 4,675,542 $
6 12 1393 سرو ترکيه 07032000 سير 2,322,622 69,008,834,541 Rls. 2,601,274 $
7 12 1393 سرو ترکيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 803,782 62,212,291,488 Rls. 2,330,882 $
8 12 1393 سرو ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 288,936 58,430,220,537 Rls. 2,167,017 $
9 12 1393 سرو ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 174,679 50,984,527,656 Rls. 1,927,754 $
10 12 1393 سرو ترکيه 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 581,284 47,632,731,942 Rls. 1,743,552 $
11 12 1393 سرو ترکيه 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 1,491,902 24,306,847,125 Rls. 895,060 $
12 12 1393 سرو ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 207,794 22,863,766,888 Rls. 831,176 $
13 12 1393 سرو ترکيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,987,574 22,071,029,543 Rls. 795,006 $
14 12 1393 سرو ترکيه 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 81,883 11,944,459,656 Rls. 450,351 $
15 12 1393 سرو ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 119,626 11,200,472,968 Rls. 418,659 $
16 12 1393 سرو ترکيه 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 686,442 9,451,641,508 Rls. 342,944 $
17 12 1393 سرو ترکيه 08131000 زردآلو ,خشک کرده 157,614 9,391,901,105 Rls. 362,505 $
18 12 1393 سرو ترکيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 397,632 5,032,594,020 Rls. 182,895 $
19 12 1393 سرو ترکيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 93,549 4,865,037,402 Rls. 187,097 $
20 12 1393 سرو ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 378,128 4,444,601,766 Rls. 169,878 $
21 12 1393 سرو ترکيه 07129010 سير خشك شده 136,138 4,056,634,730 Rls. 152,472 $
22 12 1393 سرو ترکيه 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 42,887 4,008,148,125 Rls. 150,103 $
23 12 1393 سرو ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 67,158 2,885,042,029 Rls. 110,805 $
24 12 1393 سرو ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 459,267 2,601,460,912 Rls. 101,027 $
25 12 1393 سرو ترکيه 08133000 سيب , خشک کرده 23,130 2,535,711,440 Rls. 92,520 $
26 12 1393 سرو ترکيه 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 50,308 2,392,461,898 Rls. 93,014 $
27 12 1393 سرو ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 43,928 1,782,394,763 Rls. 65,881 $
28 12 1393 سرو ترکيه 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 156,051 1,735,877,210 Rls. 64,974 $
29 12 1393 سرو ترکيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 154,370 1,680,437,050 Rls. 64,826 $
30 12 1393 سرو ترکيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 163,645 1,434,231,659 Rls. 52,358 $
31 12 1393 سرو ترکيه 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 19,020 1,410,381,220 Rls. 52,815 $
32 12 1393 سرو ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 18,073 1,390,917,381 Rls. 54,218 $
33 12 1393 سرو ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,781 1,199,462,754 Rls. 44,343 $
34 12 1393 سرو ترکيه 08081000 سيب , تازه 98,925 1,132,399,166 Rls. 41,544 $
35 12 1393 سرو ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 15,608 757,668,445 Rls. 28,093 $
36 12 1393 سرو ترکيه 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,824 695,599,980 Rls. 26,265 $
37 12 1393 سرو ترکيه 01064110 كلني زنبور عسل 13,197 610,396,203 Rls. 23,072 $
38 12 1393 سرو ترکيه 84333000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشک کردن علف 3,150 553,132,800 Rls. 21,600 $
39 12 1393 سرو ترکيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 7,573 542,895,950 Rls. 19,910 $
40 12 1393 سرو ترکيه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 3,100 495,247,200 Rls. 18,600 $
41 12 1393 سرو ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 24,238 429,646,539 Rls. 16,148 $
42 12 1393 سرو ترکيه 07031000 پيازوموسير 41,975 409,459,504 Rls. 15,769 $
43 12 1393 سرو ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 44,871 399,100,807 Rls. 14,358 $
44 12 1393 سرو ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 9,963 393,500,698 Rls. 14,944 $
45 12 1393 سرو ترکيه 67029000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از ساير مواد 4,693 367,931,160 Rls. 14,079 $
46 12 1393 سرو ترکيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 16,629 345,483,271 Rls. 12,527 $
47 12 1393 سرو ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 44,407 296,396,699 Rls. 11,101 $
48 12 1393 سرو ترکيه 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 3,232 252,511,452 Rls. 9,696 $
49 12 1393 سرو ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 3,605 248,217,138 Rls. 9,405 $
50 12 1393 سرو ترکيه 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 6,450 221,302,960 Rls. 8,585 $
51 12 1393 سرو ترکيه 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد 1,250 207,594,900 Rls. 8,099 $
52 12 1393 سرو ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 11,956 138,465,000 Rls. 5,430 $
53 12 1393 سرو ترکيه 07081000 نخود فرنگي ,تازه يا سردکرده(pisum sativum) 4,763 126,462,413 Rls. 4,763 $
54 12 1393 سرو ترکيه 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 350 115,845,120 Rls. 4,320 $
55 12 1393 سرو ترکيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 4,765 108,130,950 Rls. 4,050 $
56 12 1393 سرو ترکيه 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 6,149 79,586,831 Rls. 2,889 $
57 12 1393 سرو ترکيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 1,932 73,951,164 Rls. 2,898 $
58 12 1393 سرو ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 660 52,867,980 Rls. 1,980 $
59 12 1393 سرو ترکيه 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 750 40,609,500 Rls. 1,500 $
60 12 1393 سرو ترکيه 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 129 39,583,908 Rls. 1,548 $
61 12 1393 سرو ترکيه 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 960 34,156,968 Rls. 1,284 $
62 12 1393 سرو ترکيه 25202000 ک گچ 16,965 15,771,294 Rls. 594 $
63 12 1393 سرو ترکيه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 600 11,010,150 Rls. 430 $
64 12 1393 سرو ترکيه 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 100 8,925,350 Rls. 350 $
مجموع کل
1,835,580,770,674 ريال
مجموع کل
68,838,208 دلار
[1]