آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سمنان آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 35,000,000 31,634,400,000 Rls. 1,225,000 $
2 12 1393 سمنان آذربايجان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,000,000 4,462,675,000 Rls. 175,000 $
3 12 1393 سمنان آذربايجان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 220,000 4,048,362,582 Rls. 150,564 $
4 12 1393 سمنان آذربايجان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 72,000 2,576,901,600 Rls. 93,600 $
5 12 1393 سمنان آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 135,000 2,263,037,400 Rls. 87,750 $
6 12 1393 سمنان آذربايجان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 70,680 1,972,449,622 Rls. 74,214 $
7 12 1393 سمنان آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 48,828 1,012,251,610 Rls. 39,860 $
8 12 1393 سمنان آذربايجان 25202000 ک گچ 126,350 90,618,794 Rls. 3,536 $
9 12 1393 سمنان آذربايجان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 2,240 24,427,648 Rls. 896 $
مجموع کل
48,085,124,256 ريال
مجموع کل
1,850,420 دلار
[1]