آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,764,000 58,823,137,800 Rls. 2,217,600 $
2 12 1393 سمنان ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 238,215 4,924,450,580 Rls. 186,916 $
3 12 1393 سمنان ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 242,790 4,416,747,965 Rls. 169,953 $
4 12 1393 سمنان ارمنستان 27132000 قيرنفت 331,440 3,945,758,652 Rls. 149,148 $
5 12 1393 سمنان ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 194,180 2,282,678,451 Rls. 87,381 $
6 12 1393 سمنان ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 131,680 1,954,697,789 Rls. 72,424 $
7 12 1393 سمنان ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 14,000 242,945,450 Rls. 9,400 $
8 12 1393 سمنان ارمنستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 21,900 151,887,450 Rls. 5,694 $
9 12 1393 سمنان ارمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 8,360 132,682,178 Rls. 4,876 $
10 12 1393 سمنان ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 2,940 97,648,278 Rls. 3,822 $
11 12 1393 سمنان ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 3,400 89,679,640 Rls. 3,470 $
12 12 1393 سمنان ارمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 880 18,025,920 Rls. 704 $
مجموع کل
77,080,340,153 ريال
مجموع کل
2,911,388 دلار
[1]