آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سمنان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,158,800 20,457,788,130 Rls. 753,220 $
2 12 1393 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,011,130 18,908,343,167 Rls. 707,609 $
3 12 1393 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 735,153 17,957,796,232 Rls. 666,081 $
4 12 1393 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 952,650 15,854,160,855 Rls. 617,201 $
5 12 1393 سمنان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 765,170 15,210,720,696 Rls. 572,179 $
6 12 1393 سمنان افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 163,500 12,742,259,310 Rls. 490,500 $
7 12 1393 سمنان افغانستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 128,256 12,189,955,664 Rls. 461,827 $
8 12 1393 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 160,417 10,682,265,020 Rls. 399,352 $
9 12 1393 سمنان افغانستان 27101920 روغن صنعتي 457,660 9,696,382,392 Rls. 359,693 $
10 12 1393 سمنان افغانستان 27101910 روغن موتور 278,012 7,873,086,855 Rls. 293,433 $
11 12 1393 سمنان افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 315,184 5,915,197,102 Rls. 225,768 $
12 12 1393 سمنان افغانستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 898,620 5,563,716,572 Rls. 212,152 $
13 12 1393 سمنان افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 63,565 5,372,982,002 Rls. 204,086 $
14 12 1393 سمنان افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 105,740 4,467,675,808 Rls. 169,184 $
15 12 1393 سمنان افغانستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 117,920 4,107,501,268 Rls. 153,296 $
16 12 1393 سمنان افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 37,630 3,016,200,690 Rls. 112,890 $
17 12 1393 سمنان افغانستان 70193910 پشم شيشه 38,970 2,632,193,900 Rls. 97,425 $
18 12 1393 سمنان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 121,140 2,543,078,096 Rls. 96,912 $
19 12 1393 سمنان افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 23,660 2,253,273,948 Rls. 85,176 $
20 12 1393 سمنان افغانستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 11,529 2,097,819,966 Rls. 75,868 $
21 12 1393 سمنان افغانستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 394,540 2,076,435,156 Rls. 80,004 $
22 12 1393 سمنان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 33,380 1,484,956,032 Rls. 53,408 $
23 12 1393 سمنان افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 20,870 1,341,419,250 Rls. 52,175 $
24 12 1393 سمنان افغانستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 6,815 1,048,024,680 Rls. 37,483 $
25 12 1393 سمنان افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 10,500 844,704,000 Rls. 31,500 $
26 12 1393 سمنان افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 14,520 754,476,624 Rls. 27,588 $
27 12 1393 سمنان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 22,048 490,591,134 Rls. 19,244 $
28 12 1393 سمنان افغانستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 24,000 441,033,600 Rls. 16,800 $
29 12 1393 سمنان افغانستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 10,780 428,833,500 Rls. 16,817 $
30 12 1393 سمنان افغانستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 23,500 375,440,700 Rls. 14,100 $
31 12 1393 سمنان افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 22,500 345,775,500 Rls. 13,500 $
32 12 1393 سمنان افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 20,500 302,350,400 Rls. 11,275 $
33 12 1393 سمنان افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,384 272,236,032 Rls. 10,152 $
34 12 1393 سمنان افغانستان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 1,110 181,740,000 Rls. 6,500 $
35 12 1393 سمنان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 1,522 126,953,064 Rls. 4,566 $
36 12 1393 سمنان افغانستان 84146010 ---هود آشپزخانه 1,350 125,820,000 Rls. 4,500 $
37 12 1393 سمنان افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,186 110,651,638 Rls. 4,147 $
38 12 1393 سمنان افغانستان 25202000 ک گچ 47,940 34,267,970 Rls. 1,342 $
39 12 1393 سمنان افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 15,400 32,893,168 Rls. 1,232 $
مجموع کل
190,361,000,121 ريال
مجموع کل
7,160,185 دلار
[1]