آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,482,610 84,271,403,790 Rls. 3,113,334 $
2 12 1393 سمنان امارات متحده عربي 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 532,000 50,981,377,200 Rls. 1,946,000 $
3 12 1393 سمنان امارات متحده عربي 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 104,800 6,771,018,000 Rls. 262,000 $
4 12 1393 سمنان امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 51,516 3,960,950,481 Rls. 154,548 $
5 12 1393 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 55,600 3,319,165,880 Rls. 127,880 $
6 12 1393 سمنان امارات متحده عربي 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 100,000 695,318,000 Rls. 26,000 $
7 12 1393 سمنان امارات متحده عربي 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 3,735 433,052,076 Rls. 16,788 $
8 12 1393 سمنان امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 300 280,061,767 Rls. 10,771 $
9 12 1393 سمنان امارات متحده عربي 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 11,700 223,980,120 Rls. 8,190 $
10 12 1393 سمنان امارات متحده عربي 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,106 215,696,520 Rls. 8,424 $
11 12 1393 سمنان امارات متحده عربي 90311010 دستگاه بالانسي چرخ خودرو 783 185,087,156 Rls. 7,028 $
12 12 1393 سمنان امارات متحده عربي 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 900 181,536,926 Rls. 6,938 $
13 12 1393 سمنان امارات متحده عربي 29049000 ساير مشتقات نيتره يا نيتروزه هيدروکربورها حتي هالوژنه غير از مشتقاتي که فقط نيتره يا نيتروزه هستند 2,000 118,245,700 Rls. 4,300 $
14 12 1393 سمنان امارات متحده عربي 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 2,000 58,951,300 Rls. 2,300 $
مجموع کل
151,695,844,916 ريال
مجموع کل
5,694,501 دلار
[1]