آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سمنان تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 758,142 16,073,431,830 Rls. 611,174 $
2 12 1393 سمنان تاجيکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 1,389,981 9,134,458,124 Rls. 344,188 $
3 12 1393 سمنان تاجيکستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 520,000 3,618,357,600 Rls. 135,200 $
4 12 1393 سمنان تاجيکستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 71,580 2,642,456,196 Rls. 96,633 $
5 12 1393 سمنان تاجيکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 103,424 1,832,035,261 Rls. 71,574 $
6 12 1393 سمنان تاجيکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 21,074 1,393,800,966 Rls. 50,577 $
7 12 1393 سمنان تاجيکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 65,000 1,214,076,500 Rls. 45,500 $
8 12 1393 سمنان تاجيکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 10,510 1,042,684,488 Rls. 37,836 $
9 12 1393 سمنان تاجيکستان 70193910 پشم شيشه 13,702 922,496,465 Rls. 34,255 $
10 12 1393 سمنان تاجيکستان 39269060 پريفرم (PET) 17,645 765,437,928 Rls. 29,996 $
11 12 1393 سمنان تاجيکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 19,950 661,809,330 Rls. 25,935 $
12 12 1393 سمنان تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 24,200 571,580,640 Rls. 21,780 $
13 12 1393 سمنان تاجيکستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 25,600 458,984,960 Rls. 17,920 $
14 12 1393 سمنان تاجيکستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 25,200 440,002,550 Rls. 16,380 $
15 12 1393 سمنان تاجيکستان 25202000 ک گچ 396,000 294,744,912 Rls. 11,088 $
16 12 1393 سمنان تاجيکستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 6,696 190,376,596 Rls. 7,031 $
17 12 1393 سمنان تاجيکستان 34012010 صابون مايع 6,400 150,364,800 Rls. 5,760 $
18 12 1393 سمنان تاجيکستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 5,000 105,008,000 Rls. 4,000 $
19 12 1393 سمنان تاجيکستان 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 4,054 85,845,500 Rls. 3,250 $
20 12 1393 سمنان تاجيکستان 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 1,245 66,563,280 Rls. 2,520 $
21 12 1393 سمنان تاجيکستان 90311010 دستگاه بالانسي چرخ خودرو 850 63,393,600 Rls. 2,400 $
22 12 1393 سمنان تاجيکستان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 136 33,017,500 Rls. 1,250 $
23 12 1393 سمنان تاجيکستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 420 23,772,600 Rls. 900 $
24 12 1393 سمنان تاجيکستان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 730 2,245,144 Rls. 88 $
مجموع کل
41,786,944,770 ريال
مجموع کل
1,577,235 دلار
[1]