آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سمنان ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 10,216,120 188,373,830,967 Rls. 7,149,607 $
2 12 1393 سمنان ترکمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 4,341,810 177,125,273,351 Rls. 6,705,957 $
3 12 1393 سمنان ترکمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 125,343,427 167,710,310,916 Rls. 6,388,289 $
4 12 1393 سمنان ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,150,450 92,368,071,771 Rls. 3,451,354 $
5 12 1393 سمنان ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,294,630 53,706,225,155 Rls. 2,019,623 $
6 12 1393 سمنان ترکمنستان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 6,280,585 33,854,079,304 Rls. 1,273,855 $
7 12 1393 سمنان ترکمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 384,538 30,628,990,038 Rls. 1,153,614 $
8 12 1393 سمنان ترکمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 279,534 21,053,160,593 Rls. 789,107 $
9 12 1393 سمنان ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 280,616 17,690,236,117 Rls. 662,337 $
10 12 1393 سمنان ترکمنستان 25202000 ک گچ 15,974,060 12,281,368,141 Rls. 458,272 $
11 12 1393 سمنان ترکمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 10,330,000 9,629,719,400 Rls. 361,550 $
12 12 1393 سمنان ترکمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 1,185,870 7,833,564,612 Rls. 296,075 $
13 12 1393 سمنان ترکمنستان 27132000 قيرنفت 577,100 7,535,337,788 Rls. 290,205 $
14 12 1393 سمنان ترکمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 1,390,600 7,423,946,932 Rls. 280,082 $
15 12 1393 سمنان ترکمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 228,312 4,431,704,023 Rls. 169,041 $
16 12 1393 سمنان ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 176,465 3,539,602,696 Rls. 132,348 $
17 12 1393 سمنان ترکمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 201,330 3,308,578,220 Rls. 122,227 $
18 12 1393 سمنان ترکمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 44,890 2,972,946,700 Rls. 112,189 $
19 12 1393 سمنان ترکمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 256,320 1,950,590,216 Rls. 72,722 $
20 12 1393 سمنان ترکمنستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 14,600 1,582,656,800 Rls. 58,400 $
21 12 1393 سمنان ترکمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 24,885 1,315,611,672 Rls. 49,272 $
22 12 1393 سمنان ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 46,380 1,004,516,592 Rls. 37,104 $
23 12 1393 سمنان ترکمنستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 21,810 951,283,080 Rls. 34,023 $
24 12 1393 سمنان ترکمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 23,500 936,626,340 Rls. 36,660 $
25 12 1393 سمنان ترکمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 45,140 934,968,560 Rls. 36,112 $
26 12 1393 سمنان ترکمنستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 9,389 636,983,136 Rls. 23,472 $
27 12 1393 سمنان ترکمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 13,800 574,237,872 Rls. 21,528 $
28 12 1393 سمنان ترکمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 13,980 556,407,914 Rls. 21,809 $
29 12 1393 سمنان ترکمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 19,800 534,510,900 Rls. 20,790 $
30 12 1393 سمنان ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 6,560 504,418,080 Rls. 19,680 $
31 12 1393 سمنان ترکمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 4,470 485,227,440 Rls. 17,880 $
32 12 1393 سمنان ترکمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 6,300 481,968,900 Rls. 18,900 $
33 12 1393 سمنان ترکمنستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 7,800 478,689,120 Rls. 18,720 $
34 12 1393 سمنان ترکمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 24,600 444,517,710 Rls. 15,990 $
35 12 1393 سمنان ترکمنستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 52,000 362,200,800 Rls. 13,520 $
36 12 1393 سمنان ترکمنستان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 93,330 361,886,276 Rls. 13,532 $
37 12 1393 سمنان ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,750 320,916,000 Rls. 12,000 $
38 12 1393 سمنان ترکمنستان 11081100 نشاسته گندم 22,240 317,459,271 Rls. 11,787 $
39 12 1393 سمنان ترکمنستان 27101910 روغن موتور 9,150 292,089,960 Rls. 10,980 $
40 12 1393 سمنان ترکمنستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 3,648 278,459,136 Rls. 10,944 $
41 12 1393 سمنان ترکمنستان 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 9,500 224,263,390 Rls. 8,762 $
42 12 1393 سمنان ترکمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,800 211,762,950 Rls. 7,875 $
43 12 1393 سمنان ترکمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 1,940 207,199,760 Rls. 7,760 $
44 12 1393 سمنان ترکمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 3,000 200,055,000 Rls. 7,500 $
45 12 1393 سمنان ترکمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 3,000 192,363,750 Rls. 7,500 $
46 12 1393 سمنان ترکمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,700 180,961,600 Rls. 6,800 $
47 12 1393 سمنان ترکمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 3,300 137,672,964 Rls. 5,148 $
48 12 1393 سمنان ترکمنستان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 167,970 125,631,239 Rls. 4,703 $
49 12 1393 سمنان ترکمنستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 941,050 120,256,360 Rls. 4,521 $
50 12 1393 سمنان ترکمنستان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 2,030 109,094,760 Rls. 4,020 $
51 12 1393 سمنان ترکمنستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 2,000 102,441,939 Rls. 3,846 $
52 12 1393 سمنان ترکمنستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 1,500 99,725,000 Rls. 3,750 $
53 12 1393 سمنان ترکمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 3,000 91,976,400 Rls. 3,600 $
54 12 1393 سمنان ترکمنستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 1,800 71,640,504 Rls. 2,808 $
55 12 1393 سمنان ترکمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 560 60,211,200 Rls. 2,240 $
56 12 1393 سمنان ترکمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 2,160 40,228,898 Rls. 1,577 $
57 12 1393 سمنان ترکمنستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 1,010 38,373,132 Rls. 1,414 $
58 12 1393 سمنان ترکمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 2,210 36,636,054 Rls. 1,326 $
59 12 1393 سمنان ترکمنستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 400 32,616,573 Rls. 1,221 $
60 12 1393 سمنان ترکمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 430 29,417,300 Rls. 1,100 $
61 12 1393 سمنان ترکمنستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 1,000 21,339,200 Rls. 800 $
62 12 1393 سمنان ترکمنستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 155 13,395,000 Rls. 500 $
63 12 1393 سمنان ترکمنستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 52 3,969,264 Rls. 156 $
مجموع کل
859,124,404,736 ريال
مجموع کل
32,480,485 دلار
[1]