آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 2,392,000 43,702,312,650 Rls. 1,642,200 $
2 12 1393 سمنان ترکيه 72029940 فروسيليکومنيزيم 207,000 8,599,644,800 Rls. 334,650 $
3 12 1393 سمنان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 120,740 6,457,464,930 Rls. 252,294 $
4 12 1393 سمنان ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 6,000 1,534,260,000 Rls. 60,000 $
5 12 1393 سمنان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 65,250 1,446,409,800 Rls. 52,200 $
6 12 1393 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 23,000 706,422,000 Rls. 27,600 $
7 12 1393 سمنان ترکيه 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,068 561,807,624 Rls. 20,206 $
مجموع کل
63,008,321,804 ريال
مجموع کل
2,389,150 دلار
[1]