آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سمنان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 16,355,056 288,605,953,302 Rls. 10,630,786 $
2 12 1393 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 15,403,493 259,533,567,474 Rls. 10,011,315 $
3 12 1393 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,325,272 182,735,097,192 Rls. 6,974,357 $
4 12 1393 سمنان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 4,013,154 70,718,998,072 Rls. 2,721,358 $
5 12 1393 سمنان عراق 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 11,023,793 69,373,790,920 Rls. 2,619,174 $
6 12 1393 سمنان عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 12,048,400 60,997,905,164 Rls. 2,296,427 $
7 12 1393 سمنان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 262,915 41,387,579,167 Rls. 1,560,553 $
8 12 1393 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 386,600 39,791,493,280 Rls. 1,469,080 $
9 12 1393 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 2,097,540 31,032,258,520 Rls. 1,140,729 $
10 12 1393 سمنان عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 369,100 28,869,326,700 Rls. 1,107,274 $
11 12 1393 سمنان عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 48,954 18,754,361,970 Rls. 711,483 $
12 12 1393 سمنان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 154,000 12,811,418,000 Rls. 502,400 $
13 12 1393 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 3,965,950 9,930,477,266 Rls. 376,709 $
14 12 1393 سمنان عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 23,730 5,518,648,800 Rls. 213,570 $
15 12 1393 سمنان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 57,897 3,863,618,837 Rls. 144,743 $
16 12 1393 سمنان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 121,890 3,389,554,264 Rls. 124,328 $
17 12 1393 سمنان عراق 27101920 روغن صنعتي 155,727 3,331,578,946 Rls. 123,013 $
18 12 1393 سمنان عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 20,095 1,854,125,460 Rls. 66,314 $
19 12 1393 سمنان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 80,900 1,491,697,060 Rls. 56,630 $
20 12 1393 سمنان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 13,760 1,103,951,040 Rls. 41,280 $
21 12 1393 سمنان عراق 27101910 روغن موتور 19,530 782,398,022 Rls. 28,318 $
22 12 1393 سمنان عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 4,656 726,973,324 Rls. 26,236 $
23 12 1393 سمنان عراق 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 22,000 725,868,000 Rls. 26,400 $
24 12 1393 سمنان عراق 56039200 پارچه هاي نبافته عيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي بوزن هرمترمربع بيش ا ز25گرم وحدا کثر70گرم 9,950 670,978,250 Rls. 24,875 $
25 12 1393 سمنان عراق 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 13,200 375,231,780 Rls. 13,860 $
26 12 1393 سمنان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 46,000 371,675,400 Rls. 13,800 $
27 12 1393 سمنان عراق 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 30,000 215,506,200 Rls. 7,800 $
28 12 1393 سمنان عراق 25202000 ک گچ 121,500 86,753,716 Rls. 3,402 $
29 12 1393 سمنان عراق 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 350 7,526,400 Rls. 280 $
مجموع کل
1,139,058,312,526 ريال
مجموع کل
43,036,494 دلار
[1]