آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سمنان قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 38,070,549 52,540,036,300 Rls. 2,065,009 $
2 12 1393 سمنان قزاقستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 31,004 1,581,204,000 Rls. 62,008 $
3 12 1393 سمنان قزاقستان 70193910 پشم شيشه 22,070 1,509,225,500 Rls. 55,175 $
مجموع کل
55,630,465,800 ريال
مجموع کل
2,182,192 دلار
[1]