آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سمنان پاکستان 27101920 روغن صنعتي 1,045,066 21,735,411,814 Rls. 825,737 $
2 12 1393 سمنان پاکستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 107,785 9,523,167,480 Rls. 355,690 $
3 12 1393 سمنان پاکستان 27101910 روغن موتور 267,168 7,412,165,502 Rls. 279,190 $
4 12 1393 سمنان پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 144,000 2,389,826,400 Rls. 93,600 $
5 12 1393 سمنان پاکستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 99,000 1,791,312,250 Rls. 64,350 $
6 12 1393 سمنان پاکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 277,250 1,669,148,124 Rls. 64,172 $
7 12 1393 سمنان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 47,880 1,186,199,250 Rls. 43,910 $
8 12 1393 سمنان پاکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 214,600 1,120,296,428 Rls. 43,892 $
9 12 1393 سمنان پاکستان 72029940 فروسيليکومنيزيم 23,000 1,092,304,500 Rls. 40,250 $
10 12 1393 سمنان پاکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 20,460 418,350,735 Rls. 15,345 $
11 12 1393 سمنان پاکستان 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 2,607 260,089,373 Rls. 9,438 $
12 12 1393 سمنان پاکستان 90311010 دستگاه بالانسي چرخ خودرو 1,202 193,896,159 Rls. 7,036 $
13 12 1393 سمنان پاکستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 25,000 179,588,500 Rls. 6,500 $
14 12 1393 سمنان پاکستان 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 2,255 133,323,124 Rls. 4,838 $
15 12 1393 سمنان پاکستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 150 101,163,213 Rls. 3,671 $
16 12 1393 سمنان پاکستان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 35 7,805,804 Rls. 283 $
مجموع کل
49,214,048,655 ريال
مجموع کل
1,857,902 دلار
[1]