آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سنندج عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 2,376,900 297,576,012,000 Rls. 11,328,000 $
2 12 1393 سنندج عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 19,885,892 101,799,663,315 Rls. 3,820,079 $
3 12 1393 سنندج عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 277,488 13,893,632,856 Rls. 522,288 $
4 12 1393 سنندج عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 342,719 12,109,779,148 Rls. 445,532 $
5 12 1393 سنندج عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 845,357 10,784,284,743 Rls. 397,957 $
6 12 1393 سنندج عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 384,929 7,972,884,784 Rls. 307,921 $
7 12 1393 سنندج عراق 27101920 روغن صنعتي 366,284 6,797,555,699 Rls. 261,846 $
8 12 1393 سنندج عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 119,120 5,611,748,956 Rls. 220,270 $
9 12 1393 سنندج عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 100,644 3,396,067,962 Rls. 130,837 $
10 12 1393 سنندج عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 75,340 3,231,720,718 Rls. 117,530 $
11 12 1393 سنندج عراق 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 46,670 3,213,355,509 Rls. 126,009 $
12 12 1393 سنندج عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 33,500 2,708,522,733 Rls. 100,857 $
13 12 1393 سنندج عراق 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 70,867 2,385,942,440 Rls. 92,128 $
14 12 1393 سنندج عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 2,448 1,692,401,850 Rls. 61,200 $
15 12 1393 سنندج عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 32,830 1,690,194,170 Rls. 65,930 $
16 12 1393 سنندج عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,746 1,237,458,000 Rls. 46,500 $
17 12 1393 سنندج عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,820 1,221,764,082 Rls. 44,814 $
18 12 1393 سنندج عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,758 849,124,637 Rls. 32,558 $
19 12 1393 سنندج عراق 08132000 آلو ,خشک کرده 22,140 839,830,007 Rls. 31,439 $
20 12 1393 سنندج عراق 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 43,160 775,802,776 Rls. 30,168 $
21 12 1393 سنندج عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,649 741,785,336 Rls. 27,209 $
22 12 1393 سنندج عراق 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 2,226 643,334,534 Rls. 24,837 $
23 12 1393 سنندج عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري 9,000 620,484,948 Rls. 24,300 $
24 12 1393 سنندج عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 42,621 614,844,057 Rls. 23,091 $
25 12 1393 سنندج عراق 90189061 ----دستگاه تلمبه هاي ساكشن پزشكي از جمله تلمبه ساكشن دستي (hemovac) 6,789 587,103,980 Rls. 23,010 $
26 12 1393 سنندج عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 21,281 542,686,781 Rls. 21,281 $
27 12 1393 سنندج عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,149 537,436,116 Rls. 19,502 $
28 12 1393 سنندج عراق 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 15,510 516,273,615 Rls. 20,163 $
29 12 1393 سنندج عراق 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 4,132 330,378,192 Rls. 12,396 $
30 12 1393 سنندج عراق 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 4,220 324,260,580 Rls. 12,660 $
31 12 1393 سنندج عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,760 286,196,160 Rls. 11,248 $
32 12 1393 سنندج عراق 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,300 269,996,496 Rls. 9,744 $
33 12 1393 سنندج عراق 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 43,766 222,810,720 Rls. 8,360 $
34 12 1393 سنندج عراق 30059010 باندهاي ساده، استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لولهکاي، لنوگاز ساده، رول پنبهکاي دندانپزشكي ساده و پدچشمي 3,917 221,982,596 Rls. 8,436 $
35 12 1393 سنندج عراق 73229010 ا جزا وقطعات دستگاههاي گرماتاب که درآنهاا نتقال حرا رت به روش تابش بوده وباسوخت گازکارمي کند 4,200 192,878,280 Rls. 7,560 $
36 12 1393 سنندج عراق 49119100 تصاوير,گرا ورها,عکس ها 3,720 189,980,400 Rls. 7,440 $
37 12 1393 سنندج عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 4,753 182,595,077 Rls. 7,129 $
38 12 1393 سنندج عراق 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 3,880 178,755,480 Rls. 6,984 $
39 12 1393 سنندج عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 11,155 141,499,644 Rls. 5,561 $
40 12 1393 سنندج عراق 34012010 صابون مايع 5,215 121,354,276 Rls. 4,769 $
41 12 1393 سنندج عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,513 116,221,095 Rls. 4,539 $
42 12 1393 سنندج عراق 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 48,500 83,486,445 Rls. 3,395 $
43 12 1393 سنندج عراق 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 1,041 79,979,625 Rls. 3,119 $
44 12 1393 سنندج عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 1,008 74,692,800 Rls. 3,024 $
45 12 1393 سنندج عراق 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 2,138 61,168,800 Rls. 2,200 $
46 12 1393 سنندج عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 8,987 53,387,226 Rls. 2,012 $
47 12 1393 سنندج عراق 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 500 51,002,000 Rls. 2,000 $
48 12 1393 سنندج عراق 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 1,010 47,496,384 Rls. 1,867 $
49 12 1393 سنندج عراق 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 43,988 41,158,371 Rls. 1,540 $
50 12 1393 سنندج عراق 30067010 ژل الكترود پزشكي 1,581 37,345,000 Rls. 1,400 $
51 12 1393 سنندج عراق 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 349 32,885,193 Rls. 1,221 $
52 12 1393 سنندج عراق 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 24,430 3,149,415 Rls. 123 $
مجموع کل
487,936,356,007 ريال
مجموع کل
18,495,983 دلار
[1]