آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سهلان آذربايجان 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 3,513,280 284,294,806,727 Rls. 10,891,168 $
2 12 1393 سهلان آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 3,067,500 91,241,342,261 Rls. 3,470,631 $
3 12 1393 سهلان آذربايجان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 111,765 85,484,264,437 Rls. 3,258,090 $
4 12 1393 سهلان آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,747,240 55,173,259,797 Rls. 2,060,980 $
5 12 1393 سهلان آذربايجان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 296,803 39,522,647,160 Rls. 1,484,015 $
6 12 1393 سهلان آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 498,250 39,073,968,330 Rls. 1,494,750 $
7 12 1393 سهلان آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 447,324 36,841,215,616 Rls. 1,383,639 $
8 12 1393 سهلان آذربايجان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 697,500 35,199,393,291 Rls. 1,324,971 $
9 12 1393 سهلان آذربايجان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 788,750 34,378,104,503 Rls. 1,324,729 $
10 12 1393 سهلان آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 414,079 27,089,781,972 Rls. 1,020,452 $
11 12 1393 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 31,525 23,207,805,674 Rls. 880,835 $
12 12 1393 سهلان آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 719,250 21,288,563,060 Rls. 804,624 $
13 12 1393 سهلان آذربايجان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 407,291 20,920,056,914 Rls. 768,554 $
14 12 1393 سهلان آذربايجان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 585,000 20,614,539,431 Rls. 763,421 $
15 12 1393 سهلان آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 425,964 20,370,523,725 Rls. 756,489 $
16 12 1393 سهلان آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 231,054 14,225,947,415 Rls. 540,343 $
17 12 1393 سهلان آذربايجان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 218,020 11,414,860,320 Rls. 431,040 $
18 12 1393 سهلان آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 156,250 7,564,978,810 Rls. 285,667 $
19 12 1393 سهلان آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 118,831 6,966,345,378 Rls. 259,577 $
20 12 1393 سهلان آذربايجان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 31,169 6,099,322,923 Rls. 233,733 $
21 12 1393 سهلان آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 44,282 5,812,617,971 Rls. 227,016 $
22 12 1393 سهلان آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 23,532 5,770,649,619 Rls. 215,388 $
23 12 1393 سهلان آذربايجان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,015 5,262,666,450 Rls. 197,700 $
24 12 1393 سهلان آذربايجان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 32,230 4,625,006,088 Rls. 177,162 $
25 12 1393 سهلان آذربايجان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 47,046 4,233,977,879 Rls. 159,957 $
26 12 1393 سهلان آذربايجان 61081900 زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, کشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 12,509 4,002,223,488 Rls. 150,108 $
27 12 1393 سهلان آذربايجان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 19,419 3,384,462,063 Rls. 127,895 $
28 12 1393 سهلان آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 19,090 3,316,728,455 Rls. 124,088 $
29 12 1393 سهلان آذربايجان 09103020 زرد چوبه به صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 78,426 3,256,221,815 Rls. 122,375 $
30 12 1393 سهلان آذربايجان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,454 2,845,922,560 Rls. 106,110 $
31 12 1393 سهلان آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 67,500 2,638,804,938 Rls. 103,026 $
32 12 1393 سهلان آذربايجان 84042000 کندا نسوربرا ي ماشينهاي بخاريا ساير واحدهايي كه با نيروي بخار كار مي كند 3,550 2,363,175,000 Rls. 92,496 $
33 12 1393 سهلان آذربايجان 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 5,450 2,181,852,975 Rls. 81,750 $
34 12 1393 سهلان آذربايجان 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 2,780 2,163,618,000 Rls. 84,685 $
35 12 1393 سهلان آذربايجان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 35,545 1,851,081,696 Rls. 70,872 $
36 12 1393 سهلان آذربايجان 04071115 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد تخمکگذار 14,230 1,735,992,000 Rls. 64,800 $
37 12 1393 سهلان آذربايجان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 15,539 1,735,244,688 Rls. 66,943 $
38 12 1393 سهلان آذربايجان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 1,744 1,676,823,359 Rls. 61,785 $
39 12 1393 سهلان آذربايجان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 12,920 1,645,588,500 Rls. 64,500 $
40 12 1393 سهلان آذربايجان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 9,226 1,616,015,310 Rls. 60,582 $
41 12 1393 سهلان آذربايجان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 29,328 1,594,961,447 Rls. 60,638 $
42 12 1393 سهلان آذربايجان 55131300 سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده 14,372 1,568,603,290 Rls. 59,491 $
43 12 1393 سهلان آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 16,352 1,274,063,845 Rls. 47,414 $
44 12 1393 سهلان آذربايجان 62160000 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش. 2,929 1,178,865,210 Rls. 43,935 $
45 12 1393 سهلان آذربايجان 39219030 ورق ا کريليک گلدا رلامينه باپارچه 16,849 1,168,337,563 Rls. 43,558 $
46 12 1393 سهلان آذربايجان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 8,517 1,090,596,125 Rls. 42,585 $
47 12 1393 سهلان آذربايجان 52052100 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسيکتكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد) 8,283 934,865,980 Rls. 35,350 $
48 12 1393 سهلان آذربايجان 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 4,346 849,539,880 Rls. 30,422 $
49 12 1393 سهلان آذربايجان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 13,430 816,799,500 Rls. 31,900 $
50 12 1393 سهلان آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 10,126 783,983,166 Rls. 30,378 $
51 12 1393 سهلان آذربايجان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 1,008,791 776,036,687 Rls. 29,261 $
52 12 1393 سهلان آذربايجان 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 7,732 684,997,737 Rls. 25,259 $
53 12 1393 سهلان آذربايجان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 5,742 668,696,634 Rls. 25,718 $
54 12 1393 سهلان آذربايجان 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 7,799 628,911,360 Rls. 23,397 $
55 12 1393 سهلان آذربايجان 19053200 ويفل ها و ويفرها 10,672 515,735,793 Rls. 19,306 $
56 12 1393 سهلان آذربايجان 09062020 دا رچين به صورت کوبيده در بسته بندي هاي غير خرده فروشي 6,612 513,730,614 Rls. 18,706 $
57 12 1393 سهلان آذربايجان 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 1,350 472,635,000 Rls. 18,499 $
58 12 1393 سهلان آذربايجان 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 1,890 399,095,542 Rls. 15,155 $
59 12 1393 سهلان آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 14,125 396,811,972 Rls. 14,814 $
60 12 1393 سهلان آذربايجان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 3,533 361,921,516 Rls. 14,132 $
61 12 1393 سهلان آذربايجان 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 4,403 347,774,714 Rls. 13,451 $
62 12 1393 سهلان آذربايجان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 2,210 344,964,166 Rls. 12,742 $
63 12 1393 سهلان آذربايجان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 4,475 332,028,280 Rls. 12,978 $
64 12 1393 سهلان آذربايجان 52091900 پارچه تاروپودف, ا زپنبه, سفيدنشده, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غيرمذکوردرجاي ديگر 2,977 328,467,342 Rls. 12,171 $
65 12 1393 سهلان آذربايجان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,851 317,567,964 Rls. 11,553 $
66 12 1393 سهلان آذربايجان 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 4,113 307,812,246 Rls. 11,204 $
67 12 1393 سهلان آذربايجان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 1,086 294,099,570 Rls. 10,860 $
68 12 1393 سهلان آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 24,211 241,468,719 Rls. 8,781 $
69 12 1393 سهلان آذربايجان 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 446 235,248,000 Rls. 8,819 $
70 12 1393 سهلان آذربايجان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,086 232,082,544 Rls. 8,688 $
71 12 1393 سهلان آذربايجان 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 1,824 212,278,649 Rls. 7,661 $
72 12 1393 سهلان آذربايجان 63029100 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,736 200,067,073 Rls. 7,707 $
73 12 1393 سهلان آذربايجان 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 3,441 198,633,018 Rls. 7,743 $
74 12 1393 سهلان آذربايجان 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 291 190,364,925 Rls. 7,275 $
75 12 1393 سهلان آذربايجان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 430 182,052,000 Rls. 7,126 $
76 12 1393 سهلان آذربايجان 62114900 لباس هاي زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 427 171,096,765 Rls. 6,405 $
77 12 1393 سهلان آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,800 144,088,200 Rls. 5,400 $
78 12 1393 سهلان آذربايجان 63061200 روپوش کالا,پرده سايبان وپرده سايبان دروپنجره, ا زا لياف سنتتيک. 1,261 137,943,312 Rls. 5,044 $
79 12 1393 سهلان آذربايجان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,740 134,206,200 Rls. 5,220 $
80 12 1393 سهلان آذربايجان 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 980 133,950,000 Rls. 5,000 $
81 12 1393 سهلان آذربايجان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 663 133,038,000 Rls. 5,207 $
82 12 1393 سهلان آذربايجان 63061900 روپوش کالا,سايبان وسايبان دروپنجره ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکورکه درجاي ديگر 446 118,417,460 Rls. 4,460 $
83 12 1393 سهلان آذربايجان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 1,511 116,394,093 Rls. 4,533 $
84 12 1393 سهلان آذربايجان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 1,125 105,853,440 Rls. 3,938 $
85 12 1393 سهلان آذربايجان 55091200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا زنايلون, ياساير پلي اميدها ، آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,436 98,933,220 Rls. 3,590 $
86 12 1393 سهلان آذربايجان 09041290 فلفل خردشده يا سائيده بجز رديفهاي 09041210و09041220 1,591 82,432,384 Rls. 3,074 $
87 12 1393 سهلان آذربايجان 28332200 سولفات هااز آلومينيم 6,034 77,437,212 Rls. 3,019 $
88 12 1393 سهلان آذربايجان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 591 72,886,653 Rls. 2,660 $
89 12 1393 سهلان آذربايجان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 689 64,962,396 Rls. 2,412 $
90 12 1393 سهلان آذربايجان 04081900 زردهتخمباستثنايخشککرده به صورت تازه ، پخته شده در آب يا بخار آب قالب گيري شده ، يخ زده يا بنحو ديگر محفوظ شده حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده افزوده شده باشد. 330 63,347,625 Rls. 2,475 $
91 12 1393 سهلان آذربايجان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 709 62,102,791 Rls. 2,304 $
92 12 1393 سهلان آذربايجان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 446 53,819,712 Rls. 2,007 $
93 12 1393 سهلان آذربايجان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 550 52,285,200 Rls. 1,870 $
94 12 1393 سهلان آذربايجان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 466 51,296,025 Rls. 1,923 $
95 12 1393 سهلان آذربايجان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 1,882 50,931,102 Rls. 1,954 $
96 12 1393 سهلان آذربايجان 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 709 43,945,735 Rls. 1,721 $
97 12 1393 سهلان آذربايجان 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 427 41,105,025 Rls. 1,495 $
98 12 1393 سهلان آذربايجان 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 349 40,400,028 Rls. 1,466 $
99 12 1393 سهلان آذربايجان 19021100 خميرهاي غذايي پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوي ديگر حاوي تخم مرغ 194 38,847,045 Rls. 1,455 $
100 12 1393 سهلان آذربايجان 28301000 سولفور سديم 4,675 37,468,664 Rls. 1,402 $
مجموع کل
965,861,686,955 ريال
مجموع کل
36,655,657 دلار