آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,350,000 39,538,789,358 Rls. 1,510,241 $
2 12 1393 سهلان ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 405,000 20,836,793,133 Rls. 769,338 $
3 12 1393 سهلان ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 133,890 11,669,237,844 Rls. 441,837 $
4 12 1393 سهلان ارمنستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 490,710 10,517,821,549 Rls. 397,220 $
5 12 1393 سهلان ارمنستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 157,500 5,609,223,880 Rls. 205,536 $
6 12 1393 سهلان ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 190,980 4,681,416,034 Rls. 175,217 $
7 12 1393 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 4,492 3,927,749,565 Rls. 147,881 $
8 12 1393 سهلان ارمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 71,300 3,234,043,281 Rls. 117,645 $
9 12 1393 سهلان ارمنستان 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 4,093 3,200,329,560 Rls. 114,461 $
10 12 1393 سهلان ارمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 45,000 2,167,867,200 Rls. 82,272 $
11 12 1393 سهلان ارمنستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 25,290 2,017,961,640 Rls. 75,870 $
12 12 1393 سهلان ارمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 46,080 1,475,294,400 Rls. 55,296 $
13 12 1393 سهلان ارمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,162 1,206,140,188 Rls. 45,926 $
14 12 1393 سهلان ارمنستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 42,080 1,023,129,499 Rls. 37,031 $
15 12 1393 سهلان ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 68,210 1,016,060,324 Rls. 37,515 $
16 12 1393 سهلان ارمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,096 1,015,961,130 Rls. 38,318 $
17 12 1393 سهلان ارمنستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 18,990 911,804,850 Rls. 34,182 $
18 12 1393 سهلان ارمنستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 22,000 910,031,057 Rls. 33,789 $
19 12 1393 سهلان ارمنستان 63051000 جوا ل وکيسه, برا ي بسته بندي کالا,ا زکنف, يا ساير الياف نسجي از پوسته ساخته نباتات مشمول شماره 5303 20,020 902,275,374 Rls. 34,034 $
20 12 1393 سهلان ارمنستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 11,106 853,373,934 Rls. 33,318 $
21 12 1393 سهلان ارمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 18,982 759,517,275 Rls. 28,473 $
22 12 1393 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 506,020 667,644,293 Rls. 25,301 $
23 12 1393 سهلان ارمنستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 12,000 639,648,000 Rls. 24,000 $
24 12 1393 سهلان ارمنستان 01051170 جوجه يكروزه تخمگذار ،ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 2,212 602,106,800 Rls. 23,600 $
25 12 1393 سهلان ارمنستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 2,160 545,896,800 Rls. 21,600 $
26 12 1393 سهلان ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 3,762 510,158,550 Rls. 18,810 $
27 12 1393 سهلان ارمنستان 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 930 494,761,000 Rls. 18,600 $
28 12 1393 سهلان ارمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,359 447,738,915 Rls. 16,867 $
29 12 1393 سهلان ارمنستان 55131300 سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده 3,860 433,630,386 Rls. 16,212 $
30 12 1393 سهلان ارمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,000 419,292,588 Rls. 15,132 $
31 12 1393 سهلان ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 9,000 372,790,852 Rls. 13,987 $
32 12 1393 سهلان ارمنستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 8,924 370,912,674 Rls. 13,386 $
33 12 1393 سهلان ارمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 8,000 321,792,000 Rls. 12,000 $
34 12 1393 سهلان ارمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 5,850 281,140,470 Rls. 10,530 $
35 12 1393 سهلان ارمنستان 58012100 پارچه هاي مخمل وپلوش تار وپود باف باپرز پودي, قطع نشده, ا زپنبه. 2,180 260,072,910 Rls. 9,810 $
36 12 1393 سهلان ارمنستان 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 1,720 206,758,620 Rls. 7,740 $
37 12 1393 سهلان ارمنستان 07031000 پيازوموسير 19,579 203,513,731 Rls. 7,831 $
38 12 1393 سهلان ارمنستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,855 201,827,103 Rls. 7,655 $
39 12 1393 سهلان ارمنستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 1,455 180,049,500 Rls. 6,750 $
40 12 1393 سهلان ارمنستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 7,000 107,982,000 Rls. 4,200 $
41 12 1393 سهلان ارمنستان 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 1,350 103,732,650 Rls. 4,050 $
42 12 1393 سهلان ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 11,800 95,804,672 Rls. 3,776 $
43 12 1393 سهلان ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 5,700 86,772,240 Rls. 3,420 $
44 12 1393 سهلان ارمنستان 55070000 الياف مصنوعي غير يكسره، حلاجي شده، شانهکزده يا به نحو ديگري براي نخکريسي عملکآورده شده باشند. 1,720 82,703,448 Rls. 3,096 $
45 12 1393 سهلان ارمنستان 07032000 سير 2,890 69,449,301 Rls. 2,601 $
46 12 1393 سهلان ارمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 3,841 52,085,825 Rls. 2,035 $
47 12 1393 سهلان ارمنستان 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 649 34,991,193 Rls. 1,316 $
48 12 1393 سهلان ارمنستان 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 184 30,867,840 Rls. 1,104 $
49 12 1393 سهلان ارمنستان 08105000 کيوي, تازه 1,037 22,135,129 Rls. 829 $
50 12 1393 سهلان ارمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 470 19,459,074 Rls. 734 $
51 12 1393 سهلان ارمنستان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 159 16,289,868 Rls. 636 $
مجموع کل
125,356,829,507 ريال
مجموع کل
4,713,008 دلار
[1]