آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,654,693 231,686,216,088 Rls. 8,778,799 $
2 12 1393 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 521,350 91,241,340,782 Rls. 3,388,001 $
3 12 1393 سهلان افغانستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 29,500 47,507,294,337 Rls. 1,807,627 $
4 12 1393 سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 433,201 41,014,084,950 Rls. 1,556,380 $
5 12 1393 سهلان افغانستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 582,500 21,896,099,311 Rls. 799,308 $
6 12 1393 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 309,393 15,437,840,874 Rls. 583,454 $
7 12 1393 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 267,779 13,733,551,297 Rls. 518,421 $
8 12 1393 سهلان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 471,780 13,077,192,469 Rls. 499,707 $
9 12 1393 سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 112,877 11,522,386,824 Rls. 447,764 $
10 12 1393 سهلان افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 202,500 10,128,420,252 Rls. 384,669 $
11 12 1393 سهلان افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 192,092 9,552,147,829 Rls. 368,442 $
12 12 1393 سهلان افغانستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 78,518 8,608,204,725 Rls. 315,346 $
13 12 1393 سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 189,254 4,651,987,230 Rls. 167,972 $
14 12 1393 سهلان افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,850 3,708,052,969 Rls. 138,884 $
15 12 1393 سهلان افغانستان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 145,100 3,163,074,858 Rls. 119,178 $
16 12 1393 سهلان افغانستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 95,950 2,964,071,400 Rls. 111,350 $
17 12 1393 سهلان افغانستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 130,660 2,670,187,761 Rls. 98,514 $
18 12 1393 سهلان افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 31,739 2,434,057,446 Rls. 95,217 $
19 12 1393 سهلان افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 15,225 2,203,397,508 Rls. 83,738 $
20 12 1393 سهلان افغانستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,054,254,775 Rls. 76,107 $
21 12 1393 سهلان افغانستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 14,260 1,706,672,138 Rls. 66,007 $
22 12 1393 سهلان افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 7,510 1,565,550,371 Rls. 57,827 $
23 12 1393 سهلان افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 16,670 1,378,175,580 Rls. 50,010 $
24 12 1393 سهلان افغانستان 32091060 لاکهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 8,478 1,284,464,511 Rls. 46,629 $
25 12 1393 سهلان افغانستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 17,518 1,167,151,330 Rls. 43,795 $
26 12 1393 سهلان افغانستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 26,500 1,153,716,925 Rls. 44,555 $
27 12 1393 سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 71,380 1,067,380,501 Rls. 39,259 $
28 12 1393 سهلان افغانستان 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 1,062,256,320 Rls. 37,992 $
29 12 1393 سهلان افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 3,142 421,279,360 Rls. 15,710 $
30 12 1393 سهلان افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 6,605 371,937,920 Rls. 13,870 $
31 12 1393 سهلان افغانستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 900 126,225,000 Rls. 4,950 $
32 12 1393 سهلان افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,400 108,752,940 Rls. 4,104 $
33 12 1393 سهلان افغانستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 1,425 30,216,612 Rls. 1,140 $
34 12 1393 سهلان افغانستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 111 5,674,816 Rls. 222 $
35 12 1393 سهلان افغانستان 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 20 1,020,040 Rls. 40 $
مجموع کل
550,704,338,050 ريال
مجموع کل
20,764,987 دلار
[1]