آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سهلان ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,982,559 169,329,728,176 Rls. 6,404,780 $
2 12 1393 سهلان ايتاليا 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 3,351,352 106,842,873,363 Rls. 4,058,080 $
3 12 1393 سهلان ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 6,969,717 35,127,600,778 Rls. 1,331,014 $
4 12 1393 سهلان ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 66,320 17,411,264,237 Rls. 661,920 $
5 12 1393 سهلان ايتاليا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 122,423 4,513,236,119 Rls. 176,803 $
6 12 1393 سهلان ايتاليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 42,560 3,902,081,680 Rls. 148,960 $
7 12 1393 سهلان ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 84,000 3,379,005,000 Rls. 126,000 $
8 12 1393 سهلان ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 224,783 2,189,234,544 Rls. 81,700 $
9 12 1393 سهلان ايتاليا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 19,851 921,442,500 Rls. 36,135 $
10 12 1393 سهلان ايتاليا 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 38,480 537,747,840 Rls. 20,160 $
11 12 1393 سهلان ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,250 403,404,750 Rls. 15,750 $
12 12 1393 سهلان ايتاليا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 60,080 318,556,176 Rls. 12,016 $
13 12 1393 سهلان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 14,162 138,504,828 Rls. 5,326 $
14 12 1393 سهلان ايتاليا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 4,038 107,024,907 Rls. 4,037 $
15 12 1393 سهلان ايتاليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 2,056 46,805,040 Rls. 1,674 $
16 12 1393 سهلان ايتاليا 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 9,000 7,371,765 Rls. 268 $
17 12 1393 سهلان ايتاليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 16 2,679,000 Rls. 100 $
18 12 1393 سهلان ايتاليا 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 19 1,339,500 Rls. 50 $
مجموع کل
345,179,900,203 ريال
مجموع کل
13,084,772 دلار
[1]