آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سهلان بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 948,750 47,773,289,752 Rls. 1,796,144 $
2 12 1393 سهلان بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 218,750 9,846,876,352 Rls. 363,569 $
3 12 1393 سهلان بلغارستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 164,632 5,658,429,982 Rls. 206,262 $
4 12 1393 سهلان بلغارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 64,652 3,359,707,730 Rls. 124,020 $
5 12 1393 سهلان بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,100 1,967,214,900 Rls. 73,850 $
6 12 1393 سهلان بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 22,030 421,339,599 Rls. 15,861 $
7 12 1393 سهلان بلغارستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 322,063 397,943,362 Rls. 15,507 $
8 12 1393 سهلان بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,200 378,028,800 Rls. 14,400 $
9 12 1393 سهلان بلغارستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,963 232,261,393 Rls. 9,083 $
10 12 1393 سهلان بلغارستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 6,870 183,422,130 Rls. 6,870 $
11 12 1393 سهلان بلغارستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 58,900 147,503,744 Rls. 5,596 $
12 12 1393 سهلان بلغارستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 2,500 120,577,165 Rls. 4,570 $
13 12 1393 سهلان بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,000 60,497,800 Rls. 2,200 $
مجموع کل
70,547,092,709 ريال
مجموع کل
2,637,932 دلار
[1]