آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سهلان ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 383,649 25,387,159,313 Rls. 961,350 $
2 12 1393 سهلان ترکمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 332,500 13,167,106,787 Rls. 503,747 $
3 12 1393 سهلان ترکمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 173,756 8,850,717,697 Rls. 329,737 $
4 12 1393 سهلان ترکمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 157,500 8,184,431,349 Rls. 299,187 $
5 12 1393 سهلان ترکمنستان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 51,005 6,152,314,983 Rls. 234,624 $
6 12 1393 سهلان ترکمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 82,272 3,812,493,856 Rls. 143,115 $
7 12 1393 سهلان ترکمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 21,209 3,675,731,808 Rls. 137,858 $
8 12 1393 سهلان ترکمنستان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 50,693 3,282,779,326 Rls. 117,666 $
9 12 1393 سهلان ترکمنستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 18,673 1,683,755,739 Rls. 63,489 $
10 12 1393 سهلان ترکمنستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 45,000 1,593,679,050 Rls. 58,725 $
11 12 1393 سهلان ترکمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 12,956 1,389,806,967 Rls. 51,969 $
12 12 1393 سهلان ترکمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 11,440 1,180,953,706 Rls. 44,945 $
13 12 1393 سهلان ترکمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,032,223,500 Rls. 37,125 $
14 12 1393 سهلان ترکمنستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 22,500 914,424,434 Rls. 34,342 $
15 12 1393 سهلان ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 68,300 802,143,327 Rls. 30,257 $
16 12 1393 سهلان ترکمنستان 25070010 کائولن 378,580 421,524,900 Rls. 15,900 $
17 12 1393 سهلان ترکمنستان 63062200 چادراز الياف سنتتيک. 2,370 421,457,985 Rls. 15,795 $
18 12 1393 سهلان ترکمنستان 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 9,600 134,173,410 Rls. 5,061 $
19 12 1393 سهلان ترکمنستان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 792 111,535,380 Rls. 4,356 $
20 12 1393 سهلان ترکمنستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 456 9,345,825 Rls. 365 $
21 12 1393 سهلان ترکمنستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 9 819,360 Rls. 32 $
22 12 1393 سهلان ترکمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 13 819,360 Rls. 32 $
مجموع کل
82,209,398,062 ريال
مجموع کل
3,089,677 دلار
[1]