آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سهلان ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 12,550,500 485,329,427,429 Rls. 18,402,034 $
2 12 1393 سهلان ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 12,879,397 385,468,676,540 Rls. 14,632,760 $
3 12 1393 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 21,048,238 345,685,818,324 Rls. 13,048,982 $
4 12 1393 سهلان ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 8,361,250 299,285,817,924 Rls. 10,911,338 $
5 12 1393 سهلان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 7,830,000 235,359,990,659 Rls. 8,759,401 $
6 12 1393 سهلان ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 3,601,250 171,664,648,934 Rls. 6,584,087 $
7 12 1393 سهلان ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 757,642 109,800,328,810 Rls. 4,152,982 $
8 12 1393 سهلان ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,163,750 95,976,697,972 Rls. 3,620,891 $
9 12 1393 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,635,153 64,588,479,285 Rls. 2,404,890 $
10 12 1393 سهلان ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 326,521 48,369,931,495 Rls. 1,815,435 $
11 12 1393 سهلان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,676,430 43,796,350,619 Rls. 1,684,413 $
12 12 1393 سهلان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 919,780 30,362,408,292 Rls. 1,149,584 $
13 12 1393 سهلان ترکيه 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 5,507,962 29,308,281,774 Rls. 1,100,367 $
14 12 1393 سهلان ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 546,250 27,702,309,668 Rls. 1,037,657 $
15 12 1393 سهلان ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 288,570 26,844,285,125 Rls. 1,009,995 $
16 12 1393 سهلان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,039,134 26,448,482,689 Rls. 1,000,666 $
17 12 1393 سهلان ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 626,073 26,103,739,979 Rls. 982,688 $
18 12 1393 سهلان ترکيه 08129000 ا نوا ع ميوه غيرا ز081210موقت محفوظ شده بلافاصله غيرقابل خوردن بهمان حالت 494,708 22,392,551,118 Rls. 841,001 $
19 12 1393 سهلان ترکيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 512,180 17,927,545,908 Rls. 672,674 $
20 12 1393 سهلان ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 264,411 14,078,092,086 Rls. 528,822 $
21 12 1393 سهلان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,419,619 11,225,578,674 Rls. 422,026 $
22 12 1393 سهلان ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 335,927 8,677,377,606 Rls. 326,007 $
23 12 1393 سهلان ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 148,000 8,455,692,000 Rls. 310,800 $
24 12 1393 سهلان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 53,830 8,410,960,382 Rls. 319,660 $
25 12 1393 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,797,641 7,837,714,682 Rls. 297,805 $
26 12 1393 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 5,502,531 6,113,681,228 Rls. 231,106 $
27 12 1393 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 556,913 5,681,916,505 Rls. 217,209 $
28 12 1393 سهلان ترکيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 21,500 5,201,280,000 Rls. 193,500 $
29 12 1393 سهلان ترکيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 61,240 5,064,088,700 Rls. 189,844 $
30 12 1393 سهلان ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 299,963 3,769,803,767 Rls. 145,497 $
31 12 1393 سهلان ترکيه 07115900 دنبلان زميني و سايرقارچها محفوظ شده بصورت موقت... بجزنوع آگاري کوس 84,706 3,768,048,000 Rls. 144,000 $
32 12 1393 سهلان ترکيه 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 24,220 3,550,312,920 Rls. 133,210 $
33 12 1393 سهلان ترکيه 69089080 كاشي ياسراميك معرق ،صنايع دستي 24,950 3,293,626,896 Rls. 128,592 $
34 12 1393 سهلان ترکيه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 60,350 2,651,054,800 Rls. 102,595 $
35 12 1393 سهلان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 348,479 2,647,053,083 Rls. 97,913 $
36 12 1393 سهلان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 15,189 2,427,452,220 Rls. 91,134 $
37 12 1393 سهلان ترکيه 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,270 2,341,516,697 Rls. 86,489 $
38 12 1393 سهلان ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 65,132 2,121,072,171 Rls. 78,159 $
39 12 1393 سهلان ترکيه 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 46,569 1,964,609,400 Rls. 70,265 $
40 12 1393 سهلان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 161,459 1,683,880,781 Rls. 62,871 $
41 12 1393 سهلان ترکيه 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 6,500 1,657,500,000 Rls. 65,000 $
42 12 1393 سهلان ترکيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 18,810 1,583,668,449 Rls. 62,073 $
43 12 1393 سهلان ترکيه 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 11,550 1,495,335,750 Rls. 56,045 $
44 12 1393 سهلان ترکيه 27132000 قيرنفت 95,296 1,293,226,614 Rls. 50,507 $
45 12 1393 سهلان ترکيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 55,835 1,272,970,326 Rls. 47,459 $
46 12 1393 سهلان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 144,880 1,221,507,424 Rls. 47,220 $
47 12 1393 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 17,614 1,175,125,774 Rls. 44,033 $
48 12 1393 سهلان ترکيه 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 6,440 1,030,683,360 Rls. 38,640 $
49 12 1393 سهلان ترکيه 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 69,040 994,826,106 Rls. 37,554 $
50 12 1393 سهلان ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,076 948,151,640 Rls. 37,370 $
51 12 1393 سهلان ترکيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 40,095 924,455,040 Rls. 34,081 $
52 12 1393 سهلان ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,500 763,441,362 Rls. 29,362 $
53 12 1393 سهلان ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 135,420 755,882,624 Rls. 29,792 $
54 12 1393 سهلان ترکيه 84821000 بلبرينگ. 3,380 746,935,260 Rls. 28,175 $
55 12 1393 سهلان ترکيه 08131000 زردآلو ,خشک کرده 22,130 743,270,128 Rls. 29,212 $
56 12 1393 سهلان ترکيه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 136 734,095,350 Rls. 27,450 $
57 12 1393 سهلان ترکيه 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 3,350 683,400,000 Rls. 26,800 $
58 12 1393 سهلان ترکيه 87089411 اجزا و قطعات جعبه فرمان 8,350 658,051,950 Rls. 24,690 $
59 12 1393 سهلان ترکيه 08105000 کيوي, تازه 19,798 634,620,741 Rls. 23,757 $
60 12 1393 سهلان ترکيه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 1,480 604,890,000 Rls. 22,000 $
61 12 1393 سهلان ترکيه 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 3,425 571,899,055 Rls. 21,385 $
62 12 1393 سهلان ترکيه 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 9,082 552,829,494 Rls. 20,706 $
63 12 1393 سهلان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 60,246 541,749,716 Rls. 20,306 $
64 12 1393 سهلان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 46,696 530,023,014 Rls. 19,233 $
65 12 1393 سهلان ترکيه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 5,104 472,877,790 Rls. 17,754 $
66 12 1393 سهلان ترکيه 70051020 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامت هاي 2.5 ميليمتر وکمتر ا ز آن 23,047 430,345,108 Rls. 16,133 $
67 12 1393 سهلان ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,800 393,811,200 Rls. 14,400 $
68 12 1393 سهلان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 40,000 354,661,248 Rls. 12,899 $
69 12 1393 سهلان ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,120 330,228,438 Rls. 12,941 $
70 12 1393 سهلان ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 4,005 329,988,000 Rls. 12,000 $
71 12 1393 سهلان ترکيه 61081900 زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, کشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 989 317,385,924 Rls. 11,868 $
72 12 1393 سهلان ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 2,455 313,488,600 Rls. 11,400 $
73 12 1393 سهلان ترکيه 84146010 ---هود آشپزخانه 2,385 306,613,850 Rls. 11,150 $
74 12 1393 سهلان ترکيه 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 900 266,520,000 Rls. 10,000 $
75 12 1393 سهلان ترکيه 84601100 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت، با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره ا ي 18,100 265,275,600 Rls. 9,700 $
76 12 1393 سهلان ترکيه 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 24,000 260,524,800 Rls. 9,600 $
77 12 1393 سهلان ترکيه 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 15,607 231,948,979 Rls. 8,683 $
78 12 1393 سهلان ترکيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,600 160,278,000 Rls. 6,000 $
79 12 1393 سهلان ترکيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 5,180 92,872,738 Rls. 3,626 $
80 12 1393 سهلان ترکيه 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 480 63,070,440 Rls. 2,370 $
81 12 1393 سهلان ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 48,735 62,481,707 Rls. 2,339 $
82 12 1393 سهلان ترکيه 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 19,390 59,635,884 Rls. 2,133 $
83 12 1393 سهلان ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 42,265 57,263,815 Rls. 2,113 $
84 12 1393 سهلان ترکيه 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 2,550 52,164,840 Rls. 2,040 $
85 12 1393 سهلان ترکيه 51091000 نخ, دا را ي 85 درصديابيشتر,پشم ياموي نرم ( کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 272 50,918,672 Rls. 1,904 $
86 12 1393 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 606 46,597,158 Rls. 1,818 $
87 12 1393 سهلان ترکيه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 926 42,345,868 Rls. 1,669 $
88 12 1393 سهلان ترکيه 38029090 موا د معدني طبيعي ا کتيف شده به غيرازخاك رنگبر زغال ودوده هاي حيوا ني 5,250 42,178,800 Rls. 1,575 $
89 12 1393 سهلان ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 640 34,643,700 Rls. 1,260 $
90 12 1393 سهلان ترکيه 85164000 ا توي برقي 550 27,495,000 Rls. 1,000 $
91 12 1393 سهلان ترکيه 55131300 سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده 252 23,587,326 Rls. 882 $
92 12 1393 سهلان ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 400 21,996,000 Rls. 800 $
مجموع کل
2,630,610,323,803 ريال
مجموع کل
99,022,255 دلار
[1]