آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سهلان پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,186,904 87,385,519,205 Rls. 3,282,995 $
2 12 1393 سهلان پاکستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,822,500 64,854,995,387 Rls. 2,378,390 $
3 12 1393 سهلان پاکستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 189,087 32,747,567,315 Rls. 1,210,925 $
4 12 1393 سهلان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 386,593 22,451,077,455 Rls. 831,981 $
5 12 1393 سهلان پاکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 202,500 9,838,411,475 Rls. 370,227 $
6 12 1393 سهلان پاکستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 270,000 8,000,469,316 Rls. 304,428 $
7 12 1393 سهلان پاکستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 135,000 5,818,821,253 Rls. 216,649 $
8 12 1393 سهلان پاکستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 90,000 4,711,425,912 Rls. 170,964 $
9 12 1393 سهلان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 145,650 3,524,601,828 Rls. 128,172 $
10 12 1393 سهلان پاکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 38,812 1,885,016,950 Rls. 73,738 $
11 12 1393 سهلان پاکستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 10,368 1,786,629,312 Rls. 67,392 $
12 12 1393 سهلان پاکستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 29,479 1,520,173,752 Rls. 58,013 $
13 12 1393 سهلان پاکستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 16,800 1,007,640,480 Rls. 36,960 $
14 12 1393 سهلان پاکستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 3,156 473,231,154 Rls. 17,358 $
15 12 1393 سهلان پاکستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,494 162,923,688 Rls. 5,976 $
16 12 1393 سهلان پاکستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 1,368 51,908,752 Rls. 1,904 $
17 12 1393 سهلان پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 357 35,032,955 Rls. 1,285 $
18 12 1393 سهلان پاکستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 200 18,538,840 Rls. 680 $
مجموع کل
246,273,985,029 ريال
مجموع کل
9,158,037 دلار
[1]