آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سهلان چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 3,840,000 184,667,146,194 Rls. 7,020,602 $
2 12 1393 سهلان چين 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 3,262,500 117,757,488,664 Rls. 4,257,534 $
3 12 1393 سهلان چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 364,060 9,929,063,120 Rls. 373,060 $
4 12 1393 سهلان چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 57,952 3,704,143,868 Rls. 141,211 $
5 12 1393 سهلان چين 04090000 عسل طبيعي 12,384 1,648,743,840 Rls. 61,920 $
6 12 1393 سهلان چين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,000 288,090,000 Rls. 10,800 $
7 12 1393 سهلان چين 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 12 70,728,213 Rls. 2,613 $
8 12 1393 سهلان چين 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 36 9,385,600 Rls. 350 $
مجموع کل
318,074,789,499 ريال
مجموع کل
11,868,090 دلار
[1]