آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سهلان گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 91,204 8,056,850,891 Rls. 300,972 $
2 12 1393 سهلان گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 177,500 5,247,424,881 Rls. 200,134 $
3 12 1393 سهلان گرجستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 40,153 4,173,235,324 Rls. 160,971 $
4 12 1393 سهلان گرجستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,642,060 3,402,852,520 Rls. 132,103 $
5 12 1393 سهلان گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 90,000 3,150,334,417 Rls. 117,449 $
6 12 1393 سهلان گرجستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 33,678 2,989,196,020 Rls. 114,507 $
7 12 1393 سهلان گرجستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 35,175 2,818,889,325 Rls. 105,525 $
8 12 1393 سهلان گرجستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 29,132 2,353,446,180 Rls. 87,396 $
9 12 1393 سهلان گرجستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 31,104 1,788,490,620 Rls. 68,839 $
10 12 1393 سهلان گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 32,508 1,783,508,484 Rls. 65,016 $
11 12 1393 سهلان گرجستان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 35,000 1,508,248,000 Rls. 56,000 $
12 12 1393 سهلان گرجستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 1,133,392 1,369,226,769 Rls. 52,512 $
13 12 1393 سهلان گرجستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 200,656 1,329,385,432 Rls. 51,191 $
14 12 1393 سهلان گرجستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 14,106 1,318,660,200 Rls. 47,960 $
15 12 1393 سهلان گرجستان 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 46,000 1,196,276,000 Rls. 46,000 $
16 12 1393 سهلان گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 644,212 805,546,478 Rls. 30,919 $
17 12 1393 سهلان گرجستان 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 9,800 782,392,800 Rls. 29,400 $
18 12 1393 سهلان گرجستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 6,000 565,593,000 Rls. 21,000 $
19 12 1393 سهلان گرجستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 9,700 522,780,060 Rls. 19,514 $
20 12 1393 سهلان گرجستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 12,500 505,803,369 Rls. 19,079 $
21 12 1393 سهلان گرجستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 4,040 464,115,600 Rls. 16,880 $
22 12 1393 سهلان گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,200 436,176,000 Rls. 15,600 $
23 12 1393 سهلان گرجستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 23,100 371,309,400 Rls. 13,860 $
24 12 1393 سهلان گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 2,511 351,037,800 Rls. 12,555 $
25 12 1393 سهلان گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 22,242 340,297,500 Rls. 13,345 $
26 12 1393 سهلان گرجستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,915 300,325,035 Rls. 11,745 $
27 12 1393 سهلان گرجستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 642,961 296,512,193 Rls. 11,569 $
28 12 1393 سهلان گرجستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,949 295,811,230 Rls. 11,166 $
29 12 1393 سهلان گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 4,830 283,598,280 Rls. 10,143 $
30 12 1393 سهلان گرجستان 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 45,880 282,172,320 Rls. 10,092 $
31 12 1393 سهلان گرجستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 24,360 234,846,500 Rls. 8,500 $
32 12 1393 سهلان گرجستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 43,237 222,186,507 Rls. 8,342 $
33 12 1393 سهلان گرجستان 28011000 کلر 18,715 155,869,590 Rls. 5,895 $
34 12 1393 سهلان گرجستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,500 149,865,600 Rls. 5,360 $
35 12 1393 سهلان گرجستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 560 148,702,830 Rls. 5,370 $
36 12 1393 سهلان گرجستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 1,500 147,961,755 Rls. 5,505 $
37 12 1393 سهلان گرجستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 600 134,208,000 Rls. 4,800 $
38 12 1393 سهلان گرجستان 08071100 هندوا نه , تازه 20,320 114,302,370 Rls. 4,470 $
39 12 1393 سهلان گرجستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 68,481 93,236,113 Rls. 3,612 $
40 12 1393 سهلان گرجستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,060 88,912,800 Rls. 3,180 $
41 12 1393 سهلان گرجستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 585 84,478,936 Rls. 3,218 $
42 12 1393 سهلان گرجستان 63109000 کهنه پاره هاوضايعات نو,آخال ريسمان وطناب وکابل و اشياء مستعمل از ريسمان, طناب وکابل از مواد نسجي غيرازجورشده 5,385 68,658,750 Rls. 2,693 $
43 12 1393 سهلان گرجستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 850 68,314,500 Rls. 2,550 $
44 12 1393 سهلان گرجستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 480 67,322,640 Rls. 2,640 $
45 12 1393 سهلان گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 1,250 63,372,125 Rls. 2,375 $
46 12 1393 سهلان گرجستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 1,250 59,985,820 Rls. 2,285 $
47 12 1393 سهلان گرجستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 720 58,175,280 Rls. 2,160 $
48 12 1393 سهلان گرجستان 25010020 نمك برا ي تغييرشيميايي(جدا سازي سديم ا ز کلر)برا ي تهيه سايرموا د 43,475 55,301,946 Rls. 2,086 $
49 12 1393 سهلان گرجستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 1,044 48,067,500 Rls. 1,885 $
50 12 1393 سهلان گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 21,330 47,013,948 Rls. 1,706 $
51 12 1393 سهلان گرجستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,430 40,902,000 Rls. 1,604 $
52 12 1393 سهلان گرجستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 585 12,392,043 Rls. 468 $
53 12 1393 سهلان گرجستان 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 170 10,200,000 Rls. 400 $
54 12 1393 سهلان گرجستان 63051000 جوا ل وکيسه, برا ي بسته بندي کالا,ا زکنف, يا ساير الياف نسجي از پوسته ساخته نباتات مشمول شماره 5303 120 5,202,000 Rls. 204 $
55 12 1393 سهلان گرجستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 70 2,661,200 Rls. 100 $
مجموع کل
51,271,636,881 ريال
مجموع کل
1,934,850 دلار
[1]