آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سيرجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 561,000 125,505,273,600 Rls. 4,561,500 $
2 12 1393 سيرجان آلمان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 345,000 74,575,252,200 Rls. 2,838,269 $
3 12 1393 سيرجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 110,800 48,512,838,000 Rls. 1,828,200 $
مجموع کل
248,593,363,800 ريال
مجموع کل
9,227,969 دلار
[1]