آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سيرجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 182,000 40,092,542,000 Rls. 1,456,500 $
2 12 1393 سيرجان اردن 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 109,500 21,049,470,000 Rls. 788,400 $
3 12 1393 سيرجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 29,500 13,427,914,500 Rls. 486,750 $
4 12 1393 سيرجان اردن 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 38,500 4,617,123,750 Rls. 173,250 $
مجموع کل
79,187,050,250 ريال
مجموع کل
2,904,900 دلار
[1]