آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سيرجان ترکيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 514,000 103,480,984,900 Rls. 3,964,300 $
2 12 1393 سيرجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 300,000 65,704,382,200 Rls. 2,389,500 $
3 12 1393 سيرجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 60,000 26,960,587,500 Rls. 990,000 $
4 12 1393 سيرجان ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 109,000 13,063,225,500 Rls. 490,500 $
5 12 1393 سيرجان ترکيه 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 460,000 10,592,526,260 Rls. 395,600 $
مجموع کل
219,801,706,360 ريال
مجموع کل
8,229,900 دلار
[1]