آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 89,580 38,397,373,410 Rls. 1,478,070 $
2 12 1393 سيرجان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,001,500 22,190,963,560 Rls. 861,290 $
3 12 1393 سيرجان عراق 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,000 5,492,075,000 Rls. 215,000 $
4 12 1393 سيرجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 18,000 4,080,745,000 Rls. 151,000 $
5 12 1393 سيرجان عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 15,765 2,306,833,775 Rls. 86,272 $
6 12 1393 سيرجان عراق 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 10,000 434,401,000 Rls. 17,000 $
مجموع کل
72,902,391,745 ريال
مجموع کل
2,808,632 دلار
[1]