آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سيرجان قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,202,040 257,231,074,298 Rls. 9,716,347 $
2 12 1393 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 87,500 19,958,508,300 Rls. 719,650 $
مجموع کل
277,189,582,598 ريال
مجموع کل
10,435,997 دلار
[1]