آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سيرجان ويتنام 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 4,523,000 943,514,855,600 Rls. 35,550,996 $
2 12 1393 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 970,000 218,217,788,700 Rls. 7,998,833 $
مجموع کل
1,161,732,644,300 ريال
مجموع کل
43,549,829 دلار
[1]