آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهركرد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,728,394 52,659,806,292 Rls. 2,001,377 $
2 12 1393 شهركرد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 723,132 34,711,146,288 Rls. 1,320,262 $
3 12 1393 شهركرد افغانستان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 539,764 23,868,707,176 Rls. 905,813 $
4 12 1393 شهركرد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,484,300 21,914,293,265 Rls. 829,743 $
5 12 1393 شهركرد افغانستان 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 33,186 12,114,429,152 Rls. 475,124 $
6 12 1393 شهركرد افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 125,822 6,800,777,322 Rls. 258,501 $
7 12 1393 شهركرد افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 80,573 5,181,933,520 Rls. 193,066 $
8 12 1393 شهركرد افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 43,360 3,426,227,370 Rls. 130,057 $
9 12 1393 شهركرد افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 40,860 3,273,182,550 Rls. 128,370 $
10 12 1393 شهركرد افغانستان 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 34,652 2,655,750,321 Rls. 101,665 $
11 12 1393 شهركرد افغانستان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 31,588 2,441,230,354 Rls. 94,250 $
12 12 1393 شهركرد افغانستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 48,840 1,636,997,406 Rls. 64,157 $
13 12 1393 شهركرد افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 15,000 1,532,100,000 Rls. 60,000 $
14 12 1393 شهركرد افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 26,400 1,443,974,400 Rls. 52,800 $
15 12 1393 شهركرد افغانستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 17,960 1,435,093,800 Rls. 53,880 $
16 12 1393 شهركرد افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 53,000 1,327,705,650 Rls. 47,700 $
17 12 1393 شهركرد افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 10,260 1,242,035,400 Rls. 48,600 $
18 12 1393 شهركرد افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 77,000 1,181,593,500 Rls. 42,900 $
19 12 1393 شهركرد افغانستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 36,870 945,014,970 Rls. 36,870 $
20 12 1393 شهركرد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,600 872,013,300 Rls. 34,100 $
21 12 1393 شهركرد افغانستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا وسطح مقطع غير مدور 25,000 829,060,326 Rls. 32,346 $
22 12 1393 شهركرد افغانستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 25,150 774,581,500 Rls. 28,650 $
23 12 1393 شهركرد افغانستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 22,055 760,171,500 Rls. 29,700 $
24 12 1393 شهركرد افغانستان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 50,500 733,821,000 Rls. 27,000 $
25 12 1393 شهركرد افغانستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,050 731,878,700 Rls. 28,700 $
26 12 1393 شهركرد افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 7,805 597,682,995 Rls. 23,415 $
27 12 1393 شهركرد افغانستان 72104100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600ميليمتريابيشتر,آبکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي 14,610 501,832,012 Rls. 19,723 $
28 12 1393 شهركرد افغانستان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 17,670 455,020,170 Rls. 17,698 $
29 12 1393 شهركرد افغانستان 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 4,950 400,563,900 Rls. 14,850 $
30 12 1393 شهركرد افغانستان 44182019 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بري (بانقش گردان ومنحني )به غيرازصنايع دستي 10,582 391,050,350 Rls. 15,020 $
31 12 1393 شهركرد افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,960 376,187,750 Rls. 14,750 $
32 12 1393 شهركرد افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 10,200 369,256,320 Rls. 13,770 $
33 12 1393 شهركرد افغانستان 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 940 335,042,960 Rls. 13,160 $
34 12 1393 شهركرد افغانستان 76061110 ورق کامپوزيتي 3,300 295,090,950 Rls. 11,550 $
35 12 1393 شهركرد افغانستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 8,200 264,296,100 Rls. 9,900 $
36 12 1393 شهركرد افغانستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,050 248,661,000 Rls. 9,000 $
37 12 1393 شهركرد افغانستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 2,350 242,176,200 Rls. 9,400 $
38 12 1393 شهركرد افغانستان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 636 237,238,556 Rls. 8,894 $
39 12 1393 شهركرد افغانستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 42,170 236,794,560 Rls. 9,116 $
40 12 1393 شهركرد افغانستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 2,040 174,444,120 Rls. 6,840 $
41 12 1393 شهركرد افغانستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 1,900 156,095,550 Rls. 5,850 $
42 12 1393 شهركرد افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,132 130,871,132 Rls. 5,132 $
43 12 1393 شهركرد افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 4,176 115,737,424 Rls. 4,538 $
44 12 1393 شهركرد افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 8,325 106,268,788 Rls. 4,162 $
45 12 1393 شهركرد افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 3,800 101,087,600 Rls. 3,800 $
46 12 1393 شهركرد افغانستان 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,400 92,449,000 Rls. 3,500 $
47 12 1393 شهركرد افغانستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,970 90,224,424 Rls. 3,546 $
48 12 1393 شهركرد افغانستان 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,115 85,110,180 Rls. 3,345 $
49 12 1393 شهركرد افغانستان 44211010 رخت آويز چوبي صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب ،خاتم 750 76,785,000 Rls. 3,000 $
50 12 1393 شهركرد افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,600 42,563,200 Rls. 1,600 $
51 12 1393 شهركرد افغانستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 895 40,074,300 Rls. 1,575 $
52 12 1393 شهركرد افغانستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,500 39,621,000 Rls. 1,500 $
53 12 1393 شهركرد افغانستان 84501900 -- ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير مذكور 360 27,540,000 Rls. 1,080 $
54 12 1393 شهركرد افغانستان 85393210 لامپ با بخار جيوه تا 500 وا ت 7 23,622,795 Rls. 855 $
55 12 1393 شهركرد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,040 19,699,896 Rls. 772 $
56 12 1393 شهركرد افغانستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 200 10,673,200 Rls. 400 $
57 12 1393 شهركرد افغانستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 192 8,599,566 Rls. 337 $
58 12 1393 شهركرد افغانستان 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 96 7,682,112 Rls. 288 $
59 12 1393 شهركرد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 85 6,801,870 Rls. 255 $
60 12 1393 شهركرد افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 128 4,292,232 Rls. 168 $
مجموع کل
190,804,662,274 ريال
مجموع کل
7,268,421 دلار
[1]