آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهركرد امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 577,692 139,916,636,676 Rls. 5,329,193 $
2 12 1393 شهركرد امارات متحده عربي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 414,000 43,050,776,000 Rls. 1,656,000 $
3 12 1393 شهركرد امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 37,000 6,415,941,400 Rls. 240,700 $
4 12 1393 شهركرد امارات متحده عربي 04022190 ساير 34,730 3,537,980,000 Rls. 138,920 $
5 12 1393 شهركرد امارات متحده عربي 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 22,000 2,245,584,000 Rls. 88,000 $
6 12 1393 شهركرد امارات متحده عربي 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 4,492 358,570,002 Rls. 13,475 $
7 12 1393 شهركرد امارات متحده عربي 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 5,240 262,247,328 Rls. 9,432 $
8 12 1393 شهركرد امارات متحده عربي 04031090 ک ک ک ماست 9,838 242,666,195 Rls. 9,481 $
9 12 1393 شهركرد امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 6,990 112,490,025 Rls. 4,395 $
10 12 1393 شهركرد امارات متحده عربي 13019040 كتيرا 100 41,706,000 Rls. 1,500 $
مجموع کل
196,184,597,626 ريال
مجموع کل
7,491,096 دلار
[1]