آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهركرد ترکمنستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 172,059 15,295,560,457 Rls. 575,599 $
2 12 1393 شهركرد ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 287,167 12,667,584,627 Rls. 481,478 $
3 12 1393 شهركرد ترکمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 139,125 9,924,065,075 Rls. 374,583 $
4 12 1393 شهركرد ترکمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا وسطح مقطع غير مدور 155,760 3,816,528,996 Rls. 137,353 $
5 12 1393 شهركرد ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 40,700 2,018,899,080 Rls. 73,260 $
6 12 1393 شهركرد ترکمنستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 8,600 714,892,200 Rls. 25,800 $
7 12 1393 شهركرد ترکمنستان 72192300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده,بصورت غير طومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 23,000 461,708,210 Rls. 16,790 $
8 12 1393 شهركرد ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 24,600 440,918,100 Rls. 17,220 $
9 12 1393 شهركرد ترکمنستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,980 267,672,510 Rls. 10,458 $
10 12 1393 شهركرد ترکمنستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 15,680 95,762,304 Rls. 3,456 $
11 12 1393 شهركرد ترکمنستان 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 762 63,559,944 Rls. 2,286 $
مجموع کل
45,767,151,503 ريال
مجموع کل
1,718,283 دلار
[1]