آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهركرد عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 11,994,021 1,012,203,698,222 Rls. 38,538,974 $
2 12 1393 شهركرد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 284,384,560 479,420,900,025 Rls. 18,196,283 $
3 12 1393 شهركرد عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,687,986 134,680,587,129 Rls. 5,060,958 $
4 12 1393 شهركرد عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 1,022,938 106,258,312,160 Rls. 4,091,377 $
5 12 1393 شهركرد عراق 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 1,338,946 89,076,853,335 Rls. 3,354,753 $
6 12 1393 شهركرد عراق 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 3,708,020 73,128,785,395 Rls. 2,706,855 $
7 12 1393 شهركرد عراق 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 907,288 55,243,815,675 Rls. 2,130,697 $
8 12 1393 شهركرد عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 2,164,110 51,782,675,472 Rls. 1,990,889 $
9 12 1393 شهركرد عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 538,409 46,295,453,049 Rls. 1,783,215 $
10 12 1393 شهركرد عراق 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 312,648 42,388,055,960 Rls. 1,572,240 $
11 12 1393 شهركرد عراق 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 1,269,000 32,128,940,704 Rls. 1,221,689 $
12 12 1393 شهركرد عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,109,214 30,716,850,180 Rls. 1,187,316 $
13 12 1393 شهركرد عراق 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 1,499,250 29,501,080,154 Rls. 1,094,453 $
14 12 1393 شهركرد عراق 72192300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده,بصورت غير طومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 1,493,890 29,220,814,232 Rls. 1,090,529 $
15 12 1393 شهركرد عراق 84501900 -- ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير مذكور 190,232 25,108,365,240 Rls. 951,191 $
16 12 1393 شهركرد عراق 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 187,350 24,755,993,000 Rls. 968,000 $
17 12 1393 شهركرد عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 91,729 22,949,856,430 Rls. 844,644 $
18 12 1393 شهركرد عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 158,005 20,433,473,004 Rls. 751,108 $
19 12 1393 شهركرد عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 996,000 19,051,205,015 Rls. 727,079 $
20 12 1393 شهركرد عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 272,430 18,288,036,041 Rls. 693,339 $
21 12 1393 شهركرد عراق 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 3,410,132 18,157,524,375 Rls. 685,438 $
22 12 1393 شهركرد عراق 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 119,896 15,981,730,800 Rls. 599,480 $
23 12 1393 شهركرد عراق 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 205,420 14,496,855,000 Rls. 541,480 $
24 12 1393 شهركرد عراق 04022190 ساير 136,880 13,960,504,000 Rls. 547,520 $
25 12 1393 شهركرد عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 481,400 12,796,635,000 Rls. 481,424 $
26 12 1393 شهركرد عراق 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 188,185 11,624,073,052 Rls. 431,835 $
27 12 1393 شهركرد عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 301,160 10,796,890,970 Rls. 396,710 $
28 12 1393 شهركرد عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 64,424 8,041,315,016 Rls. 306,222 $
29 12 1393 شهركرد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 115,096 7,729,892,762 Rls. 287,742 $
30 12 1393 شهركرد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 380,441 6,496,946,708 Rls. 250,876 $
31 12 1393 شهركرد عراق 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 38,960 5,991,502,560 Rls. 233,760 $
32 12 1393 شهركرد عراق 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 62,552 5,821,455,360 Rls. 215,040 $
33 12 1393 شهركرد عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 296,160 5,481,585,690 Rls. 207,312 $
34 12 1393 شهركرد عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 106,545 5,245,215,456 Rls. 190,671 $
35 12 1393 شهركرد عراق 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 45,736 5,175,880,234 Rls. 195,546 $
36 12 1393 شهركرد عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 112,800 5,108,989,110 Rls. 199,640 $
37 12 1393 شهركرد عراق 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 38,000 5,076,078,000 Rls. 199,500 $
38 12 1393 شهركرد عراق 84335190 سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 35,500 4,082,464,000 Rls. 160,000 $
39 12 1393 شهركرد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 224,110 3,933,653,087 Rls. 146,507 $
40 12 1393 شهركرد عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 152,294 3,084,047,328 Rls. 114,256 $
41 12 1393 شهركرد عراق 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 137,300 2,756,197,271 Rls. 100,229 $
42 12 1393 شهركرد عراق 03031100 ماهي آزاد قرمز (red salmon)(Oncorhyncnus nerka) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 20,000 2,687,475,000 Rls. 105,000 $
43 12 1393 شهركرد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 22,000 2,446,752,000 Rls. 88,000 $
44 12 1393 شهركرد عراق 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 22,000 2,245,584,000 Rls. 88,000 $
45 12 1393 شهركرد عراق 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 89,300 1,891,056,811 Rls. 74,119 $
46 12 1393 شهركرد عراق 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 14,200 1,633,152,000 Rls. 64,000 $
47 12 1393 شهركرد عراق 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 17,167 1,526,422,760 Rls. 57,380 $
48 12 1393 شهركرد عراق 85393210 لامپ با بخار جيوه تا 500 وا ت 6,202 1,444,651,662 Rls. 53,649 $
49 12 1393 شهركرد عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 22,856 1,434,234,725 Rls. 53,767 $
50 12 1393 شهركرد عراق 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 99,800 1,344,530,550 Rls. 49,900 $
51 12 1393 شهركرد عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 11,500 1,179,026,000 Rls. 46,000 $
52 12 1393 شهركرد عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 988,000 1,086,760,480 Rls. 39,520 $
53 12 1393 شهركرد عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 13,500 1,079,406,000 Rls. 40,500 $
54 12 1393 شهركرد عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,100 1,013,961,960 Rls. 39,420 $
55 12 1393 شهركرد عراق 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 24,000 989,964,000 Rls. 36,000 $
56 12 1393 شهركرد عراق 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 27,500 959,310,000 Rls. 37,125 $
57 12 1393 شهركرد عراق 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 9,296 950,154,240 Rls. 35,840 $
58 12 1393 شهركرد عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 7,500 928,091,250 Rls. 33,750 $
59 12 1393 شهركرد عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 15,480 895,838,454 Rls. 34,454 $
60 12 1393 شهركرد عراق 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 162,540 863,862,125 Rls. 32,375 $
61 12 1393 شهركرد عراق 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 9,670 858,185,280 Rls. 33,030 $
62 12 1393 شهركرد عراق 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 9,250 826,695,625 Rls. 32,375 $
63 12 1393 شهركرد عراق 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 6,275 820,726,110 Rls. 32,172 $
64 12 1393 شهركرد عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,000 535,878,000 Rls. 21,000 $
65 12 1393 شهركرد عراق 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 4,200 481,968,900 Rls. 18,900 $
66 12 1393 شهركرد عراق 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا وسطح مقطع غير مدور 23,000 481,166,785 Rls. 17,365 $
67 12 1393 شهركرد عراق 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 23,500 472,619,700 Rls. 17,150 $
68 12 1393 شهركرد عراق 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 34,274 459,458,915 Rls. 17,993 $
69 12 1393 شهركرد عراق 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 152,064 431,507,124 Rls. 16,741 $
70 12 1393 شهركرد عراق 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 15,800 421,844,200 Rls. 15,800 $
71 12 1393 شهركرد عراق 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 5,250 419,501,250 Rls. 15,750 $
72 12 1393 شهركرد عراق 01064110 كلني زنبور عسل 16,000 407,725,000 Rls. 16,000 $
73 12 1393 شهركرد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,450 352,525,500 Rls. 13,050 $
74 12 1393 شهركرد عراق 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 12,500 319,362,500 Rls. 12,500 $
75 12 1393 شهركرد عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 3,500 289,359,000 Rls. 10,500 $
76 12 1393 شهركرد عراق 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 11,248 287,217,680 Rls. 11,248 $
77 12 1393 شهركرد عراق 95089090 چرخ وفلك ،تاب ،سيرك سيار ،تئاتر سيار ،باغ وحش سيار 3,140 255,639,960 Rls. 9,420 $
78 12 1393 شهركرد عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,110 255,156,840 Rls. 9,330 $
79 12 1393 شهركرد عراق 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 9,600 244,924,800 Rls. 9,600 $
80 12 1393 شهركرد عراق 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 14,000 232,368,500 Rls. 9,100 $
81 12 1393 شهركرد عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 882 216,584,018 Rls. 8,134 $
82 12 1393 شهركرد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,500 192,493,000 Rls. 7,000 $
83 12 1393 شهركرد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,400 181,330,910 Rls. 6,960 $
84 12 1393 شهركرد عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,950 150,464,750 Rls. 5,750 $
85 12 1393 شهركرد عراق 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 400 65,997,600 Rls. 2,400 $
86 12 1393 شهركرد عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 7,500 49,720,703 Rls. 1,797 $
87 12 1393 شهركرد عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 980 25,480,980 Rls. 980 $
88 12 1393 شهركرد عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 770 16,016,616 Rls. 616 $
89 12 1393 شهركرد عراق 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 250 12,433,050 Rls. 450 $
90 12 1393 شهركرد عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 3,000 6,957,247 Rls. 253 $
91 12 1393 شهركرد عراق 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 12 6,377,430 Rls. 235 $
مجموع کل
2,550,851,108,191 ريال
مجموع کل
96,829,176 دلار
[1]