آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهركرد مالزي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 475,000 48,481,200,000 Rls. 1,900,000 $
2 12 1393 شهركرد مالزي 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 100,000 10,207,200,000 Rls. 400,000 $
مجموع کل
58,688,400,000 ريال
مجموع کل
2,300,000 دلار
[1]