آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 199,761 95,958,373,320 Rls. 3,595,698 $
2 12 1393 شهركرد هند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 66,000 4,179,581,600 Rls. 153,400 $
3 12 1393 شهركرد هند 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 7,000 3,340,386,000 Rls. 126,000 $
4 12 1393 شهركرد هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 10,010 823,422,600 Rls. 30,030 $
5 12 1393 شهركرد هند 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 2,010 165,342,600 Rls. 6,030 $
مجموع کل
104,467,106,120 ريال
مجموع کل
3,911,158 دلار
[1]