آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهركرد پاکستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 2,617,790 53,261,308,109 Rls. 2,010,519 $
2 12 1393 شهركرد پاکستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 897,280 17,230,696,953 Rls. 665,011 $
3 12 1393 شهركرد پاکستان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 748,440 14,272,995,228 Rls. 546,485 $
4 12 1393 شهركرد پاکستان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 669,730 13,161,510,527 Rls. 488,903 $
5 12 1393 شهركرد پاکستان 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 379,630 8,989,335,279 Rls. 331,113 $
6 12 1393 شهركرد پاکستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 152,000 5,257,464,300 Rls. 205,255 $
7 12 1393 شهركرد پاکستان 72192300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده,بصورت غير طومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 249,900 4,709,369,165 Rls. 182,572 $
8 12 1393 شهركرد پاکستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 152,940 4,480,470,409 Rls. 169,713 $
9 12 1393 شهركرد پاکستان 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 200,290 3,831,663,506 Rls. 146,211 $
10 12 1393 شهركرد پاکستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 75,200 2,791,292,400 Rls. 101,520 $
11 12 1393 شهركرد پاکستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا وسطح مقطع غير مدور 75,700 2,617,520,535 Rls. 102,195 $
12 12 1393 شهركرد پاکستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 252,850 2,352,413,478 Rls. 91,041 $
13 12 1393 شهركرد پاکستان 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 75,500 2,245,711,350 Rls. 85,675 $
14 12 1393 شهركرد پاکستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 50,310 1,160,502,294 Rls. 42,763 $
15 12 1393 شهركرد پاکستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 24,690 1,144,425,942 Rls. 44,513 $
16 12 1393 شهركرد پاکستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,790 597,632,223 Rls. 21,921 $
17 12 1393 شهركرد پاکستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 25,100 596,697,280 Rls. 23,092 $
18 12 1393 شهركرد پاکستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 46,700 267,980,392 Rls. 10,084 $
مجموع کل
138,968,989,370 ريال
مجموع کل
5,268,586 دلار
[1]