آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيد باهنر اسپانيا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 112,173,933 2,145,867,844,616 Rls. 81,886,971 $
2 12 1393 شهيد باهنر اسپانيا 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 16,520,000 350,117,395,608 Rls. 13,711,600 $
مجموع کل
2,495,985,240,224 ريال
مجموع کل
95,598,571 دلار
[1]