آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 264,570,933 5,109,493,364,273 Rls. 194,526,978 $
2 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 6,067,900 565,608,287,870 Rls. 21,028,012 $
3 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 47,896,888 403,259,462,986 Rls. 15,397,122 $
4 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 65,324,508 372,175,938,668 Rls. 14,370,880 $
5 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 19,447,928 250,560,206,620 Rls. 9,302,952 $
6 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 15,889,511 168,439,490,732 Rls. 6,350,214 $
7 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,850,000 152,066,954,358 Rls. 5,652,663 $
8 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 71,155,100 151,544,290,076 Rls. 5,692,656 $
9 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,059,933 144,860,516,570 Rls. 5,507,167 $
10 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08105000 کيوي, تازه 10,646,394 127,544,290,571 Rls. 4,787,477 $
11 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 1,900,000 103,037,448,000 Rls. 3,712,000 $
12 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 11,219,048 94,373,705,684 Rls. 3,595,474 $
13 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 7,761,100 85,330,279,521 Rls. 3,246,713 $
14 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 7,465,286 82,795,478,512 Rls. 3,167,488 $
15 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,500,000 81,219,000,000 Rls. 3,000,000 $
16 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 3,169,847 69,914,915,967 Rls. 2,630,972 $
17 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 6,101,267 56,360,600,706 Rls. 2,119,272 $
18 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 5,533,459 53,638,015,490 Rls. 2,045,596 $
19 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72092500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشتر 2,500,000 48,639,897,360 Rls. 1,825,000 $
20 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,973,557 34,745,837,949 Rls. 1,301,996 $
21 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 3,004,404 33,339,351,584 Rls. 1,262,829 $
22 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 1,413,308 25,027,572,901 Rls. 963,455 $
23 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,000,056 24,830,133,722 Rls. 960,110 $
24 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 18,481,463 23,570,336,540 Rls. 891,909 $
25 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,479,394 22,800,199,830 Rls. 874,824 $
26 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 829,567 22,225,390,272 Rls. 829,567 $
27 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,143,516 21,924,872,860 Rls. 820,120 $
28 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,809,109 21,467,905,915 Rls. 828,134 $
29 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 963,893 21,265,112,821 Rls. 790,394 $
30 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 424,576 17,355,972,229 Rls. 679,321 $
31 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08061000 ا نگور تازه 780,710 16,001,818,248 Rls. 599,890 $
32 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 319,000 14,877,324,000 Rls. 574,200 $
33 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 109,876 14,729,092,600 Rls. 548,500 $
34 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,269,288 12,878,893,816 Rls. 494,564 $
35 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 5,221,933 12,690,654,609 Rls. 469,974 $
36 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 1,238,094 10,609,066,408 Rls. 398,767 $
37 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 746,545 10,224,086,960 Rls. 395,669 $
38 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 72,936 9,717,196,110 Rls. 364,680 $
39 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 77,368 8,668,793,797 Rls. 324,946 $
40 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 7,143,640,000 Rls. 280,000 $
41 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 518,705 6,794,093,875 Rls. 259,803 $
42 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08107000 خرمالوها 373,464 6,185,718,705 Rls. 231,542 $
43 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,944,000 6,184,486,080 Rls. 233,280 $
44 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 63,500 5,938,374,750 Rls. 222,250 $
45 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 55,876 5,595,179,718 Rls. 210,948 $
46 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 286,329 5,328,652,532 Rls. 200,330 $
47 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 7,463 5,289,838,700 Rls. 197,300 $
48 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 12,613 4,762,935,469 Rls. 181,627 $
49 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 55,800 4,607,039,355 Rls. 167,400 $
50 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 13019030 سقز 7,500 4,039,950,000 Rls. 150,000 $
51 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 04031090 ک ک ک ماست 145,282 3,694,204,696 Rls. 138,014 $
52 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 23,107 3,387,861,760 Rls. 128,963 $
53 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 150,428 3,387,449,123 Rls. 133,135 $
54 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 388,822 3,334,321,043 Rls. 124,420 $
55 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 173,536 3,279,652,041 Rls. 127,018 $
56 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 113,241 3,120,695,478 Rls. 113,241 $
57 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 45,000 3,031,380,000 Rls. 110,000 $
58 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 13,589 2,949,240,098 Rls. 110,298 $
59 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,210 2,817,575,712 Rls. 103,824 $
60 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 260,000 2,681,851,380 Rls. 99,060 $
61 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 206,134 2,532,933,184 Rls. 96,887 $
62 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 17,755 2,368,810,008 Rls. 88,776 $
63 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 106,658 2,174,165,826 Rls. 84,719 $
64 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 88,520 1,977,283,584 Rls. 75,242 $
65 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 30,470 1,965,502,525 Rls. 76,175 $
66 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,121 1,576,245,342 Rls. 59,676 $
67 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 30,870 1,409,531,943 Rls. 53,035 $
68 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 25,340 1,200,008,208 Rls. 44,016 $
69 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 34,540 1,084,198,890 Rls. 42,141 $
70 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 45,507 1,064,703,871 Rls. 38,751 $
71 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 251,100 1,049,853,960 Rls. 39,636 $
72 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 107,987 1,028,496,595 Rls. 40,295 $
73 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 61,571 982,959,472 Rls. 36,903 $
74 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 46,283 981,901,610 Rls. 37,954 $
75 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 80,633 906,387,343 Rls. 33,865 $
76 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,000 824,970,000 Rls. 30,000 $
77 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 9,000 720,225,000 Rls. 27,000 $
78 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08094000 آلو و گوجه , تازه 40,869 718,233,455 Rls. 27,530 $
79 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 6,698 663,312,432 Rls. 24,740 $
80 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 01042010 بز زنده ،مولد نژاد 6,200 661,738,400 Rls. 24,800 $
81 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 5,000 651,601,000 Rls. 25,000 $
82 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28212000 خاكکرنگي (Earth colours) 112,500 641,860,200 Rls. 24,300 $
83 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 11,020 591,663,984 Rls. 22,260 $
84 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 2,279 552,580,000 Rls. 20,000 $
85 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 5,160 551,067,360 Rls. 20,640 $
86 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 90153000 ترا زها 80 479,963,275 Rls. 17,993 $
87 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 4,634 462,555,961 Rls. 16,682 $
88 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68030090 سنگ لوح طبيعي کار شده واشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده غير از سنگ براي کف وديوار 5,690 458,647,526 Rls. 16,709 $
89 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 44,087 436,216,065 Rls. 16,311 $
90 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 4,752 431,229,204 Rls. 16,632 $
91 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,020 426,490,680 Rls. 15,554 $
92 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 7,584 405,456,384 Rls. 15,168 $
93 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 6,596 370,812,210 Rls. 14,460 $
94 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 90,040 360,972,885 Rls. 13,065 $
95 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,280 340,136,130 Rls. 12,830 $
96 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 20,700 279,676,306 Rls. 10,764 $
97 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 11,300 259,500,665 Rls. 9,605 $
98 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 21,966 236,113,759 Rls. 9,259 $
99 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08054000 گريپ فروت، شامل دارابيکها (Pomelos)تازه يا خشك كرده 19,583 219,934,127 Rls. 8,225 $
100 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 2,000 213,704,000 Rls. 8,000 $
مجموع کل
8,627,627,541,019 ريال
مجموع کل
327,150,536 دلار