آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيد باهنر انگلستان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 45,146,204 851,737,482,507 Rls. 32,956,729 $
2 12 1393 شهيد باهنر انگلستان 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 19,760,000 421,020,584,633 Rls. 16,400,801 $
مجموع کل
1,272,758,067,140 ريال
مجموع کل
49,357,530 دلار
[1]