آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيد باهنر ايتاليا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 535,822,863 10,092,735,305,468 Rls. 375,229,410 $
2 12 1393 شهيد باهنر ايتاليا 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 17,617,350 383,495,975,463 Rls. 14,624,880 $
3 12 1393 شهيد باهنر ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,169,185 238,323,541,545 Rls. 9,045,027 $
4 12 1393 شهيد باهنر ايتاليا 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,300,000 58,883,818,500 Rls. 2,299,700 $
مجموع کل
10,773,438,640,976 ريال
مجموع کل
401,199,017 دلار
[1]