آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيد باهنر ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 63,000,000 512,230,043,700 Rls. 20,035,260 $
2 12 1393 شهيد باهنر ترکيه 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 15,000,000 63,157,050,000 Rls. 2,475,000 $
3 12 1393 شهيد باهنر ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 200,000 9,500,484,000 Rls. 357,000 $
مجموع کل
584,887,577,700 ريال
مجموع کل
22,867,260 دلار
[1]