آمار کل " صادرات به" کشور (ساير کشورهاي خارجي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيد باهنر ساير کشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,800,000 78,350,783,851 Rls. 3,004,035 $
مجموع کل
78,350,783,851 ريال
مجموع کل
3,004,035 دلار
[1]