آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيد باهنر عراق 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 2,000,000 48,692,951,800 Rls. 1,902,440 $
مجموع کل
48,692,951,800 ريال
مجموع کل
1,902,440 دلار
[1]