آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيد باهنر عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 117,679,767 2,248,872,367,937 Rls. 85,895,087 $
2 12 1393 شهيد باهنر عمان 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 5,191,749 699,202,424,229 Rls. 25,767,595 $
3 12 1393 شهيد باهنر عمان 01042010 بز زنده ،مولد نژاد 923,353 101,051,334,900 Rls. 3,702,412 $
4 12 1393 شهيد باهنر عمان 72092500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشتر 2,368,240 46,138,129,709 Rls. 1,733,639 $
5 12 1393 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 3,711,730 31,443,384,957 Rls. 1,187,765 $
6 12 1393 شهيد باهنر عمان 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 1,043,960 23,112,665,732 Rls. 866,487 $
7 12 1393 شهيد باهنر عمان 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد 201,494 22,117,579,440 Rls. 805,976 $
8 12 1393 شهيد باهنر عمان 07031000 پيازوموسير 989,649 10,537,235,834 Rls. 395,860 $
9 12 1393 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه , تازه 1,547,000 8,971,368,340 Rls. 340,340 $
10 12 1393 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 757,587 8,424,724,065 Rls. 318,190 $
11 12 1393 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي, تازه 495,093 5,975,181,337 Rls. 223,778 $
12 12 1393 شهيد باهنر عمان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 532,413 5,770,385,216 Rls. 212,965 $
13 12 1393 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 555,618 4,879,147,586 Rls. 183,732 $
14 12 1393 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 399,828 4,417,771,609 Rls. 166,748 $
15 12 1393 شهيد باهنر عمان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 113,460 4,009,574,618 Rls. 147,498 $
16 12 1393 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 249,862 3,529,231,242 Rls. 132,162 $
17 12 1393 شهيد باهنر عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 39,000 2,601,992,500 Rls. 97,500 $
18 12 1393 شهيد باهنر عمان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 143,933 2,465,193,566 Rls. 93,967 $
19 12 1393 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 130,374 2,151,888,098 Rls. 80,829 $
20 12 1393 شهيد باهنر عمان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 24,000 1,532,100,000 Rls. 60,000 $
21 12 1393 شهيد باهنر عمان 08061000 ا نگور تازه 52,883 1,081,571,389 Rls. 40,703 $
22 12 1393 شهيد باهنر عمان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 82,639 919,336,272 Rls. 34,708 $
23 12 1393 شهيد باهنر عمان 08109010 انار تازه 37,918 834,983,880 Rls. 31,089 $
24 12 1393 شهيد باهنر عمان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 98,662 812,129,741 Rls. 31,571 $
25 12 1393 شهيد باهنر عمان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 60,800 727,239,346 Rls. 27,968 $
26 12 1393 شهيد باهنر عمان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 20,050 642,371,220 Rls. 24,060 $
27 12 1393 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 67,448 570,712,500 Rls. 21,582 $
28 12 1393 شهيد باهنر عمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,822 408,330,267 Rls. 15,909 $
29 12 1393 شهيد باهنر عمان 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 27,906 344,255,259 Rls. 13,116 $
30 12 1393 شهيد باهنر عمان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 3,500 339,355,800 Rls. 12,600 $
31 12 1393 شهيد باهنر عمان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 16,000 335,028,375 Rls. 12,375 $
32 12 1393 شهيد باهنر عمان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 20,100 266,537,986 Rls. 10,452 $
33 12 1393 شهيد باهنر عمان 08107000 خرمالوها 14,998 248,173,030 Rls. 9,297 $
34 12 1393 شهيد باهنر عمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 7,810 239,314,020 Rls. 9,372 $
35 12 1393 شهيد باهنر عمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 16,105 229,044,261 Rls. 8,598 $
36 12 1393 شهيد باهنر عمان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 6,790 213,769,876 Rls. 8,290 $
37 12 1393 شهيد باهنر عمان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 10,737 199,480,509 Rls. 7,517 $
38 12 1393 شهيد باهنر عمان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 11,750 186,356,438 Rls. 7,285 $
39 12 1393 شهيد باهنر عمان 08094000 آلو و گوجه , تازه 7,372 127,789,976 Rls. 4,929 $
40 12 1393 شهيد باهنر عمان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 2,000 120,014,609 Rls. 4,433 $
41 12 1393 شهيد باهنر عمان 08091000 زردآلو ,تازه 5,113 107,577,029 Rls. 4,193 $
42 12 1393 شهيد باهنر عمان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,230 52,196,154 Rls. 1,938 $
43 12 1393 شهيد باهنر عمان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 3,906 44,197,053 Rls. 1,641 $
44 12 1393 شهيد باهنر عمان 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 3,000 30,356,280 Rls. 1,110 $
45 12 1393 شهيد باهنر عمان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 2,105 20,287,874 Rls. 778 $
مجموع کل
3,246,304,090,059 ريال
مجموع کل
122,758,042 دلار
[1]