آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيد باهنر قطر 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 10,336,642 232,580,410,001 Rls. 8,579,412 $
2 12 1393 شهيد باهنر قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 4,763,093 94,355,758,352 Rls. 3,477,058 $
3 12 1393 شهيد باهنر قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 35,362 301,594,032 Rls. 11,316 $
4 12 1393 شهيد باهنر قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 13,202 165,375,660 Rls. 6,205 $
5 12 1393 شهيد باهنر قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 18,285 155,940,852 Rls. 5,851 $
6 12 1393 شهيد باهنر قطر 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 12,178 136,324,980 Rls. 5,115 $
7 12 1393 شهيد باهنر قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 2,392 39,524,916 Rls. 1,483 $
مجموع کل
327,734,928,793 ريال
مجموع کل
12,086,440 دلار
[1]