آمار کل " صادرات به" کشور (پرتغال) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيد باهنر پرتغال 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 8,110,000 151,589,285,640 Rls. 5,920,300 $
2 12 1393 شهيد باهنر پرتغال 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 3,400,000 72,257,313,024 Rls. 2,822,000 $
مجموع کل
223,846,598,664 ريال
مجموع کل
8,742,300 دلار
[1]