آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيد باهنر چين 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 1,527,390,576 2,648,586,279,426 Rls. 98,123,124 $
2 12 1393 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 464,200,000 1,407,091,735,375 Rls. 52,459,125 $
3 12 1393 شهيد باهنر چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد فشرده نشده 1,005,732,433 1,378,875,632,588 Rls. 53,391,419 $
4 12 1393 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 20,058,048 458,360,013,863 Rls. 17,470,698 $
5 12 1393 شهيد باهنر چين 25030010 گوگرد خام يا تصفيه نشده 117,600,000 395,094,686,000 Rls. 14,731,200 $
6 12 1393 شهيد باهنر چين 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 2,350,000 129,076,500,000 Rls. 4,700,000 $
7 12 1393 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 9,824,651 102,794,183,769 Rls. 3,894,426 $
8 12 1393 شهيد باهنر چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 20,226,558 75,357,679,416 Rls. 2,831,718 $
9 12 1393 شهيد باهنر چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 5,000,000 16,798,581,250 Rls. 606,250 $
مجموع کل
6,612,035,291,687 ريال
مجموع کل
248,207,960 دلار
[1]